Nedleggelse av SBS er gjort av økonomiske hensyn. Alle som i dag har plass ved aldershjemmet, skal fortsatt få plass på en av de andre institusjonene i kommunen, eller ved Grovfjord bo- og servicesenter, GBS. De berørte beboerne og deres nærmeste pårørende er informert.

GBS skal på sikt omgjøres fra aldershjem til omsorgsboliger med omsorg og bemanning hele døgnet. Det nye navnet vil bli Novatun. 

I forbindelse med endringene vil det være inntaksstopp ved SBS og GBS ut 2023. Ved Skånland sykehjem og Fjelldal omsorgssenter vil man over en periode prioritere korttidsopphold og avlastning, terskelen for langtidsplasser heves, men utøves i henhold til lovens krav. Kommunen er i gang med å justere inntakskriterier i henhold til lovens krav.

Alle lovpålagte oppgaver vil gis fortløpende.