Høringsdokumenter er vedlagt. 

Høringen er åpen for alle og legges derfor ut på kommunens hjemmeside. I tillegg sendes høringen til følgende høringsinstanser:

  • Skolene ved at enhetsleder/rektor sikrer at saken tas til behandling i Elevrådet, Skolemiljøutvalget, Samarbeidsutvalget og i personalet
  • Ungdomsrådet
  • Rådet for funksjonshemmede
  • Arbeidstakerorganisasjonene
  • Troms og Finnmark fylkestrafikk
  • Enhet forebygging ved skolehelsetjenesten
  • Foreldrenettverket for samisk i Nordre-Nordland og Sør-Troms
  • Reinbeitedistriktene

Høringsfrist settes til 31.10.22.

Høringsuttalelsene bes oversendt elektronisk til kommunens postmottak:

postmottak@tjeldsund.kommune.no og merkes med «Høring om endring av skolestruktur i Tjeldsund kommune fra og med skoleåret 2023-2024».

Alle høringsuttalelser er åpne for innsyn og derfor bør sensitiv eller personlig informasjon unngås. Det er en omfattende høring med mange alternativer, så det oppfordres til at høringsuttalelsene er tydelig på hvilke alternativer de gis på. Det kan gis uttalelse på alle alternativene eller på utvalgte alternativer til fremtidig skolestruktur.