Kommuneplanens samfunnsdel er et viktig styringsdokument for Tjeldsund kommune. Planen inneholder langsiktige mål og strategier for hvordan vi skal utvikle oss fram mot 2034. Samfunnsdelen skal være førende for alt arbeid vi gjør i kommunen, og for andre planer som lages. I tilknytning til samfunnsdelen vil det også utarbeides en handlingsdel med tiltak som skal konkretisere mål og strategier ytterligere.

Ved endelig vedtak vil samfunnsdelen også bli tilgjengelig på samisk.

Planforslaget til kommuneplanens samfunnsdel med tilhørende vedlegg ligger under dette innlegget.

Høringsuttalelser sendes til:

post@tjeldsund.kommune.no eller Tjeldsund kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer, og merkes med «Høring kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034».

 

Frist for å gi høringsuttalelse settes til 27 januar 2022.