Planforslaget for Tjeldsund Maritim 15-18, gnr 12 bnr 67, plan Id 5412202001 legges nå ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-11.

Planen har vært til førstegangsbehandling i planutvalget, sak 46/20, hvor det ble vedtatt å legge denne til høring og offentlig ettersyn.

Detaljreguleringen har til hensikt å tilrettelegge for tomt til kombinert bruksområde/bolig, tre tomter for utleiehytter, tre naust, privat parkering, samt fellesområde på deler av eiendom 5412-12/67 som er lokalisert ca 300m sør for Tjeldsundbrua.

Innspill og merknader til reguleringsarbeidet sendes til Tjeldsund kommune innen 30. september 2020 på e-post: post@tjeldsund.kommune.no eller pr post til

Tjeldsund kommune,
Postboks 240,
9439 Evenskjer.

 

Ved innspill ber vi om at det henvises til kommunens saksnummer 20/235.

Frist for å komme med innspill er satt til 30. september 2020.