Formålet med forskriften er å sikre at pasient eller bruker får nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2a, i samsvar med rettighetsbestemmelser i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e.

Forskriften skal bidra til å klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester, samt venteliste i den forbindelse. Den skal også bidra til økt forutsigbarhet og åpenhet ved at kriterier som er lagt til grunn for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, er tydelig og kjentgjort.

Tjeldsund kommune har ulike typer institusjoner som benevnes i forskriftens § 3. Det gjøres oppmerksom på at denne forskriften ikke gjelder omsorgsboliger.

Kommunal forskrift om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester for Tjeldsund kommune gis med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30 § 3-2 a annet ledd. Forskriften skal godkjennes av kommunestyret i Tjeldsund før iverksettelse og deretter kunngjøres i Norsk Lovtidende.

Innspill til høringen sendes til post@tjeldsund.kommune.no og merkes med; 

«Lokal forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.»

Høringsfrist: 15. oktober 2020

Innkomne innspill vil bli vurdert opp mot gjeldende forslag før endelig utkast sendes til behandling i eldreråd, rådet for funksjonshemmede, formannskap og kommunestyre. Alle høringssvarene vil følge saken.

 

Lokal forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester