Hjemmehjelp

Husstandens Nettoinntekt pr. år 0 - 6 timer pr. mnd. 7 - 12 timer pr. mnd 12 - 30 timer pr. mnd 30 - 80 timer pr. mnd > 80 timer pr.
mnd
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Inntil 2G  Statens maksimumssats                                                          Statens maksimumssats 
2 – 3G       445 445 890 890 1 335 1 335 1 750 1 750 2 227 2 227
3 – 4G 890 890 1 780 1 780 2 448 2 448 3 117 3 117 4 000 4 000
4 - 5G 0 1 168 0 2 095 0 2 949 0 3 783 0 4 770
> 5G 1 447 1 447 2 410 2 410 3 450 3 450 4 450 4 450 5 540 5 540
               
I tilfeller der inntekt fra arbeidssamvirke (Skånland Vekst) medfører årsinntekt over 2G, kommer denne inntekte til fratrekk ved
utmåling av egenandel for praktisk bistand/opplæring.
> 5G: Ved mindre behov enn 6 timer pr. mnd. Betales selvkost på kr. 500,- pr time

 

Korttidsopphold-/dag-/nattopphold på institusjon

Dag- eller nattopphold pr. døgn    Statens maksimumssats 
Døgnopphold pr. døgn    Statens maksimumssats 
     
For korttidsopphold som varer ut over til sammen 60 døgn, kan det regnes vederlag etter regler for langtidsopphold
Statens maksimumssatser gjelder.       

Trygghetsalarm

Leie/serviceavgift (årsavgift) per år. 1650
 

Støttekontakt

Lønn pr. time  kr                                             150

 

Helsestasjon

Hørselsundersøkelse   pr. konsultansjon  100
Vaksinasjon   pr. konsultansjon  100
Vaksinepris kommer i tillegg.

Middagsservering/salg av mat

Middag pr. stk. region sør pris pr. porsjon  kr                  75
Middag pr. stk. region midt og nord pris pr. porsjon  kr                  82
Middagsabonnement pr. mnd. Midt/nord man/ons/fre  kr                984
Matabonnement frokost, middag, kvelds    kr             3 452
           
Midlertidig videreføring av tidligere ordning når det gjelder matombringing.     
Matabonnement gjelder tilknytning til Grovfjord aldershjem