Informasjon fra grunneiere og kommune

Vi ber om at Liaisonoffiser tlf:916 34 187 varsles om ekstra sårbare punkter i øvingsområdet, herunder, eldreboliger, skoler, barnehager, vernede områder, husdyr og husdyrhold.

Skade og vern av miljøet

Forsvaret har en egen skade- og miljøverngruppe. Med unntak av personskade, tar skade- og miljøverngruppa imot meldinger om alle typer skade på innmark, utmark, husdyr/vilt, materiell, infrastruktur, sportsanlegg, veier, naturvernområder, kulturminner, drikkevann, kraft/tele, avfall, forurensing og bilskade.

 

Ved skade ring Liaisonoffiser tlf: 916 34 187