Det er Kommunal- og distriktsdepartementet som har gitt Statsforvalteren i Troms og Finnmark oppdraget. Dette på bakgrunn av innbyggerinitiativet og vedtak fattet i de respektive kommunestyrene.

Utredningen skal gi opplysninger om blant annet:

  • folketall
  • areal
  • geografi
  • kommunikasjon
  • pendling
  • utbyggingsmønster
  • kommunale tjenestetilbud

Det skal i utredningen også være fokus på hvilke konsekvenser en eventuell grensejustering vil ha for både avgivende og mottakende kommune, herunder konsekvenser for kommuneøkonomien.

Departementet viser til at innbyggernes syn på en slik grensejustering også bør komme frem og anbefaler at det gjennomføres en innbyggerhøring.

Utredningen skal være ferdigstilt innen 16.desember 2024.