Veterinærinstituttet påpeker at fjerning av døde fugler vil bidra til å minske smittepresset  

Det er en risiko for at høypatogen fugleinfluensa vil kunne overføres fra døde fugler til viltlevende åtselspisende fugler og pattedyr. Fjerning av døde fugler vil bidra til å minske smittepresset.

 

Mattilsynet mottar meldinger om syke og døde villfugler, og vurderer alle meldinger som kommer inn. Prøver fra områder der det ikke er påvist høypatogen fugleinfluensa tidligere og fra arter som ikke allerede har påvisninger prioriteres. De prioriterer også å ta prøver i fjørfetette områder.  

 

Melding om funn av døde fugler gjøres til til Mattilsynet: Døde eller syke fugler | Mattilsynet. Der finner du også informasjon om for hvilke fuglearter funn skal meldes.

Mattilsynet vil vurdere om fuglene skal undersøkes for smitte, men det er uansett viktig at du varsler dem om funnet. 

NB! Unngå å ta på eller fjerne døde fugler selv .

 

Situasjonen i region nord  

Mattilsynet region nord sender ut informasjon om situasjonen til hobbyfjørfehold, kommersielle fjørfehold og privatpraktiserende veterinærer. Høy biosikkerhet er den viktigste enkeltfaktoren for å forebygge utbrudd hos fjørfe, derfor oppfordres alle fjørfeholdere til å ha høyt fokus på smittevern. Det er foreløpig ikke innført portforbud og andre restriksjoner i Nordland, Troms og Finnmark.  

 

 

Registrering av fjørfehold

Dersom du driver med høner eller andre fugler, skal du registrere dette hos Mattilsynet. Dette kravet gjelder nå hele tiden, uavhengig av fugleinfluensa (Norge har fått ny dyrehelselov).

Du registrerer fjørfeholdet ved å logge inn på Mattilsynets skjematjenester og velge skjemaet "Nytt dyrehold"