Som del av markeringen av Frivillighetens år 2022 har Regjeringen v/Klima- og miljødepartementet bevilget midler til en særskilt satsing rettet mot lokale aktører for å løfte fram det frivillige kulturmiljøarbeidet.

Dette for å synliggjøre arbeidet de frivillige gjør, og for å få flere til å engasjere seg i frivillig arbeid. Disse midlene til frivillige aktører kommer i tillegg til midlene til fylkeskommunene fra Miljødirektoratets satsing «Ferdselsårer for friluftsliv». Det er avsatt 2.500.000, - til lokalt, frivillige arbeide med å tilrettelegge, skjøtte og formidle lokale, historiske ferdselsårer, stier, og veier i 2022.

Hver enkel forening/organisasjon kan søke om tilskudd på inntil kr 100.000.

Midlene skal gå til arbeide på historiske stier, veger, ruter, runder og andre ferdselsårer, eller deler av disse. Midlene kan både gå til etablering og åpning av nye historiske ferdselsårer eller revitalisering av eksisterende. Det gis midler til å gjennomføre ulike tiltak for å synliggjøre, skjøtte, tilrettelegge og formidle lokale, historiske ferdselsårer. Ferdselsårene må ha blitt benyttet til ferdsel og transport i tidligere tider eller være knyttet til et historisk tema, og tiltaket må legge til rette for økt engasjement og synliggjøring av de lokale, historiske ferdselsårene i 2022.

Interesserte lag og foreninger må sende søknad til regionalforvaltning som prioriter søknadene og sender disse samlet til Riksantikvaren. Riksantikvaren vil på grunnlag av regionalforvaltningens prioritering fordele midlene og sende tilskuddsbrev til søkerne med kopi til fylkeskommunen.