Vi får naturlig nok en del spørsmål knyttet til innføringen av fritidsrenovasjon.
Siden flere av disse er generelle, skal vi forsøke å besvare dette her:

 • Hvorfor må jeg betale eget renovasjonsgebyr for hytta? 
  Kommunene skal etter forurensningsloven § 30 sørge for innsamling av husholdningsavfall.
  Ettersom avfall fra fritidsboliger regnes som husholdningsavfall, jf. forurensningsloven § 27a første ledd, er det en lovpålagt oppgave for kommunen å samle inn avfall fra fritidsboliger, på lik linje med annet husholdningsavfall.

 

 • Hvorfor må jeg betale renovasjonsgebyr for hytta når jeg ikke produserer søppel der?
  Etter forurensningsloven § 34 har kommunen en plikt til å fastsette gebyrer til dekning av kostnadene på avfallssektoren, herunder for renovasjonsordning for fritidsboliger. Dette innebærer at den enkelte som omfattes av renovasjonsordningen, plikter å betale renovasjonsgebyr. Ettersom avgiften skal være betaling for selve renovasjonstilbudet, ikke for den faktiske bruken den enkelte eiendom gjør seg av tilbudet, har det i utgangspunktet ingen betydning, om den enkelte eier faktisk benytter seg av renovasjonstilbudet.

 

 • Jeg tar søppelet med meg hjem – hvorfor må jeg da betale renovasjonsgebyr?
  Gebyret skal dekke den kostnaden kommunen har for å sørge for at det finnes et tilbud for håndtering av husholdningsavfall fra den enkelte eiendom – det er grunnen til at den faktiske bruken av innsamlingstilbudet ikke hensyntas ved fastsettelse av gebyret.
  Hvorvidt eier eller bruker av fritidseiendommen benytter seg av renovasjonstilbudet eller tar med seg hytteavfallet hjem, har på denne bakgrunn ingen betydning for plikten til å betale avfallsgebyr. Selv om den totale avfallsmengden ikke blir nevneverdig større av å bruke flere eiendommer, skal hver enkelt eiendom ha et renovasjonstilbud.

 

 • Hvorfor må jeg betale renovasjonsgebyr for hytta når jeg har hus i samme kommune? Jeg kan ikke være på to steder samtidig! 
  Dette er en forståelig problemstilling, og denne tar i praksis opp problemstillingen med å kunne differensiere gebyrene utfra om en bor i kommunen en har hytte i. 
  Lovverket slik det foreligger, gir imidlertid ikke kommunene anledning/lov til en slik differensiering av gebyrene. Det kan ikke fastsettes lavere avfallsgebyr for hytteeiere som har fast bosted i kommunen, enn for hytteeiere som har fast bosted i andre kommuner.

  Det at enkelte hytteeiere betaler avfallsgebyr også på det permanente bostedet i den samme kommunen endrer ikke på det faktum at det også er forbundet med kostnader å samle inn avfall fra fritidseiendommen.

 

 • Hvor skal jeg levere avfallet fra hytta mi? 
  Tjeldsund kommune har etablert oppsamlingspunkt der avfallet sorteres som angitt på stedet. Du finner en oversikt over disse her 
  Her finner du også informasjon om hvor du kan hente bioposer.

 

 • Kan jeg levere grovavfall på disse oppsamlingsstedene? 
  Nei. Ingen kan levere grovavfall på disse oppsamlingsstedene. Grovavfall skal til egne steder – som Moan miljøpark. 
  Hver nye fritidsboligabonnement vil få utsendt eget HRS-kort som skal tas med ved levering av grovavfall.

 

 • Jeg kommer til Tjeldsund med fly og har ikke tilgang på bil for å levere avfallet mitt – hva gjør jeg da? 
  Det er abonnentens ansvar å få avfallet sitt til de oppsamlingsstedene som er angitt. Vi kan dessverre ikke hjelpe til med transport i slike tilfeller.

 

 • Jeg har hytte langt fra bilvei – kan jeg slippe gebyr? 
  Slik besettelsen er nå, er det ikke gjort en differensiering mellom de ulike fritidsboligene eller hvor disse er. Dette kan bli aktuelt senere, men er det ikke nå. Se forøvrig punktet over om differensiering av renovasjonsgebyret.

 

 • Hytta mi er så dårlig at det ikke er mulig å bruke denne (bo i denne). Kan jeg søke om å slippe gebyr? 
  Dersom bygningen er ubeboelig (nedfalls, ødelagt eller lignende) kan du søke om dette. Vi vil da be deg dokumentere standarden i din søknad. 

 

Tjeldsund kommune har nå felles renovasjonsforskrift for hele HRS-området. Denne finner du her 
 

Kilder (og for ytterligere opplysninger) finner du her