For å hindre og begrense spredning av SARS-CoV-2 (heretter «Covid-19») i befolkningen, sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten og ivareta ordinære helse- og omsorgstjenester i en periode der smittetallene er høye og/eller stigende, treffer formannskapet i Tjeldsund kommune vedtak etter smittevernloven § 4-1:

 

  1. Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Tjeldsund kommune vedtas, jf. vedlegg 3 og med endringer hvor beskyttede personer ikke telles med i antallet besøkende i private hjem, jfr forskriftens § 4 siste setning første ledd.

 

  1. Forskriften trer i kraft 30. juli 2021 kl. 12:00 og gjelder frem til 12. august 2021 kl. 12:00.

 

  1. Smittevernlegen gis myndighet til å oppheve bestemmelser i forskriften.

 

Forskriften:

Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Tjeldsund kommune

Hjemmel: Fastsatt av smittevernlegen i Tjeldsund kommune 25. juli 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd, jf. §4-1 femte ledd siste punktum.

 

§ 1. Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i befolkningen og blant helsepersonell, sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten slik at tjenesten kan håndtere smittesituasjonen og ivareta ordinære helse- og omsorgstjenester, i perioder der smittetallene er stigende eller høye.

 

Forskriften gjelder i Tjeldsund kommune

 

§ 2. Ventekarantene

Følgende personer er underlagt ventekarantene:

Personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene etter covid-19- forskriften § 4 bokstav b. Ventekarantene opphører når husstandsmedlemmet i smittekarantene har testet negativt for SARS-CoV-2 første gang, eller senest når dennes karantenetid er over. Ventekarantene opphører også dersom personen i ventekarantene tester negativt på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter husstandsmedlemmets siste nærkontakt med en bekreftet smittet person.

 

§ 3. Unntak fra ventekarantene

Ventekarantene gjelder ikke

  1. for personer som er fullvaksinerte mot SARS-CoV-2
  2. personer som har gjennomgått SARS-CoV-2 siste 6 måneder

 

For karantenefritak etter denne bestemmelsen kreves gyldig helsedokumentasjon

 

§ 4. Private sammenkomster

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn 5 personer til stede utover egne husstandsmedlemmer, med unntak av der gjestene kommer fra samme husstand (bor sammen til vanlig), likevel slik at det maksimalt er 10 personer til stede. Selv om antallet personer er ti eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler hvor deltakere fra ulike husstander kan holde minst én meters avstand. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter 3 uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen.

 

Private sammenkomster i offentlige eller leide lokaler, rammes ikke av lokal forskrift, men må følge de nasjonale smittevernkrav som gjelder for slike arrangementer.

 

§ 5. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

 

Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord, likevel slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre.

 

Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

 

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00. Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal opphøre kl. 24.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. Dette er ikke til hinder for å utøve skjenkebevilling som gjelder minibar.

 

Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe.

 

Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer.

 

Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

 

§ 6. Ansvar

Tjeldsund kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak

 

§ 7. Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften trer i kraft 30 juli 2021klokka 12:00, og gjelder til og med 12. august 2021 kl. 12:00.

 

Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

 

Regional anbefaling (Lødingen, Evenes, Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad):

  1. Anbefaling om bruk av munnbind
  • Det anbefales å bruke munnbind på offentlig sted og offentlig transport hvor det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til hverandre.
  • Anbefalingen om å bruke munnbind går også ut til ansatte. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
  • Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

 

Du kan også lese forskriften her