Hålogalandsregionen har nå flere lokale covid-19-utbrudd. Samlet sett har regionen et av landets høyeste smittetrykk, med over 150 smittede de siste ukene. Flere av utbruddene er med den mer smittsomme deltavarianten av covid-19-viruset, og mange har blitt smittet i private sammenkomster og på utesteder.

Deltavariant kan overta

Deltavarianten av koronaviruset kan overta i Norge i løpet av sommeren, ifølge en oppdatert risikovurdering fra Folkehelseinstituttet (FHI). Godt smittevernarbeid i kommunene kan bidra til å forsinke spredningen av denne varianten og bringe utbrudd under kontroll.

Tar tid å slå ned

Kommunene har til nå i hovedsak hatt en såkalt TISK-strategi for å slå ned utbruddene. Det vil si testing, isolering, smittesporing og karantenesetting. Med det smittetrykket vi har nå i regionen, vil det med denne strategien alene ta lang tid før vi får slått ned smittespredningen.

Møter med FHI

Vesterålskommunene har allerede innført en lokal forskrift der de blant annet begrenser antall personer på private sammenkomster og tidspunktene utesteder kan skjenke alkohol. Etter møter og dialog med FHI, har kommunene Ibestad, Salangen, Lavangen, Dyrøy, Lødingen, Evenes, Tjeldsund, Kvæfjord og Harstad blitt anbefalt å innføre lignende lokale tiltak eller anbefalinger for å slå ned utbruddene, og unngå at deltavarianten får dominere i tiden fremover og prege høstens oppstart av skoler, barnehager og fritidsaktiviteter.

Forskrift og anbefalinger

I Lødingen, Evenes, Tjeldsund, Kvæfjord og Harstad vil tiltakene komme som en likelydende forskrift fra hver kommunes kommuneoverlege eller smittevernlege. Astafjordkommunene Ibestad, Salangen, Lavangen og Dyrøy har lavere smittetrykk, og vil samordne seg rundt sterke anbefalinger for å unngå smittespredning.

Tiltak og anbefalinger

Erfaringsmessig tar det tre til fire uker å slå ned et utbrudd. Ved å innføre strengere lokale tiltak og anbefalinger nå, håper kommunene å kunne starte høsten uten store smitteutbrudd og mange i karantene eller isolasjon.

Blant tiltakene som innføres fra og med mandag 26. juli til og med 30. juli er:

  • Ventekarantene for husstandsmedlemmer til nærkontakter.
  • Begrensninger på antall besøkende i private hjem til fem utover husstandsmedlemmer, likevel slik at det maksimalt er 10 personer til stede.
  • Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder.
  • Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal ikke slippe inn gjester etter kl. 2200.
  • Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal opphøre kl. 2400.
  • Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

I tillegg anbefales det å bruke munnbind på offentlig sted og offentlig transport hvor det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til hverandre.

Håper å unngå langvarig smittetrykk

- Vi håper dette vil bidra til at smittetrykket i regionen går betraktelig ned, sier ordførerne i regionen.

- En langvarig bekjempelse av deltavarianten vil tære på de kommunale helseressursene og gå ut over tilbud og tjenester til både innbyggere og besøkende. Derfor trenger vi at befolkningen i regionen nå blir med på et krafttak, slik at vi kan gå høsten i måte så normalt som mulig, sier de.

 

Her er forskriften


Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Tjeldsund kommune

Hjemmel: Fastsatt av kommuneoverlegen i Tjeldsund kommune 25. juli 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd, jf. §4-1 femte ledd siste punktum.

§ 1. Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i befolkningen og blant helsepersonell, sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten slik at tjenesten kan håndtere smittesituasjonen og ivareta ordinære helse- og omsorgstjenester, i perioder der smittetallene er stigende eller høye,

Forskriften gjelder i Tjeldsund kommune. 

§ 2. Ventekarantene

Følgende personer er underlagt ventekarantene:

Personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene etter covid-19- forskriften § 4 bokstav b. Ventekarantene opphører når husstandsmedlemmet i smittekarantene har testet negativt for SARS-CoV-2 første gang, eller senest når dennes karantenetid er over. Ventekarantene opphører også dersom personen i ventekarantene tester negativt på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter husstandsmedlemmets siste nærkontakt med en bekreftet smittet person.

§ 3. Unntak fra ventekarantene

Ventekarantene gjelder ikke

a. for personer som er fullvaksinerte mot SARS-CoV-2

b. personer som har gjennomgått SARS-CoV-2 siste 6 måneder

For karantenefritak etter denne bestemmelsen kreves gyldig helsedokumentasjon

§ 4. Private sammenkomster

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn 5 personer til stede utover egne husstandsmedlemmer, med unntak av der gjestene kommer fra samme husstand (bor sammen til vanlig), likevel slik at det maksimalt er 10 personer til stede. Selv om antallet personer er ti eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler hvor deltakere fra ulike husstander kan holde minst én meters avstand.

Private sammenkomster i offentlige eller leide lokaler, rammes ikke av lokal forskrift, men må følge de nasjonale smittevernkrav som gjelder for slike arrangementer.

§ 5. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord, likevel slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre.

Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00. Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal opphøre kl. 24.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. Dette er ikke til hinder for å utøve skjenkebevilling som gjelder minibar.

Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe.

Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

§ 6. Ansvar

Tjeldsund kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak

§ 7. Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften trer i kraft 26. juli. Kl. 0000, og gjelder til og med 30. juli 2021.

Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Regional anbefaling (Lødingen, Evenes, Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad):

  1. Anbefaling om bruk av munnbind
  • Det anbefales å bruke munnbind på offentlig sted og offentlig transport hvor det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til hverandre.
  • Anbefalingen om å bruke munnbind går også ut til ansatte. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
  • Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

 

Les forskriften her som PDF