Du kan lese Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Den politiske prosessen, herunder informasjon, medvirkning og behandling av budsjettet og økonomiplanen igangsettes nå og koordineres av formannskapet. Det er på vanlig og formell måte formannskapet som fremmer innstillingen til kommunestyret og budsjettdokumentet vil bli lagt ut til offentlig ettersyn når formannskapet har vedtatt dette.

Kommunestyret har frist til 30. juni med å få vedtatt budsjett og økonomiplan i balanse.

Omstillingsprogrammet er det lange løpet vi skal inn i 2023-2027, og mandater, fremdrift og medvirkningsprosesser fremgår av dokumentet.