Som flere av dere har sett i media, er blant annet Forsvaret koblet inn for på bidra med å få fram for til utsatte dyr.

Rein er i utgangspunktet sårbar for forstyrrelser. Nå når beiteforholdene er dårlige og reinens tilgang på mat er dårlig, koster alle forstyrrelser energi den ikke har.

  • Reinen er et flokkdyr som vanligvis unngår mennesker. Mennesker på snøskuter eller ski kan utløse flukt- og fryktadferd hos reinen.
  • Når reinen er i dårligere kondisjon vil den ikke alltid flykte, men kan bli stående i ro når du kommer mot den. Den vil allikevel oppleve stress og dermed forbrenne sårt tiltrengte fettreserver.
  • Drektige simler er spesielt sårbare for denne forstyrrelsen. På seinvinteren kan simlene kaste kalv (abortere) dersom de blir stresset eller får redusert kondisjon. Det er derfor viktig at alle som ferdes i områder med rein viser særskilt hensyn denne vinteren.

Der er at viktig at alle bidrar, og Tjeldsund kommune ber med dette alle om å vise oppmerksomhet og respekt for dette når dere ferdes i områder med rein.

Motorisert ferdsel:
Alle som har fått innvilget dispensasjon for å bruke skuter – og alle andre som gjennom særbestemmelser ikke trenger søke - er klar over at det både i motorferdselloven § 8 og reindriftsloven § 65 første ledd er aktsomhetsregler for å hindre at rein skremmes eller uroes. All motorisert ferdsel er underlagt disse, og brudd på disse kan være straffbart.

Foreløpig ikke vurdert å revurdere de tillatelser som kommune har gitt utover at vi gjennomgår disse. Kommunen har i likhet med Fylkesmannen mulighet til å iverksette tiltak på kort varsel for ivareta hensynet til reindriften og dyrevelferden

Båndtvang:
Båndtvangen gjelder i Tjeldsund kommune fra 1. april, men inntil da bes alle hundeeiere om å holde hunder i bånd dersom det er rein i nærheten eller at man ferdes i områder der man kan forvente å påtreffe rein.

 

Enhetsleder samfunn og infrastruktur