Tjeldsund kommune yter tjenester for innbyggerne fra 0-100 år innenfor en rekke tjenesteområder: Jordmor, forebyggende helse, fysioterapi, ergoterapi, barnehage, skole, barnevern, helse og omsorg, NAV, økonomi, regnskap, lønn, personal, dokumentbehandling, innfordring, utleie kommunale boliger, bostøtte, startlån Husbanken, kultur og folkehelse, bibliotek, Utstyrssentralen BUA, vann, avløp, renovasjon, oppmåling, deling, eiendom, byggesaksbehandling, drift og forvaltning av kommunale veier og bygninger med mer.

Personopplysningene kan inndeles i tre kategorier:

  • Offentlige personopplysninger
  • Personopplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt
  • Sensitive personopplysninger

Vi behandler alle kategorier av personopplysninger for innbyggerne i den løpende tjenesteytingen.

Tjeldsund kommune har informasjonsplikt ovenfor innbyggerne og skal dokumentere hvordan vi behandler personopplysninger.

Dette er et arbeid som vi er kommet langt med og som fortsatt pågår.

Du kan se hvordan vi behandler dine personopplysninger innenfor en rekke tjenesteområder på Tjeldsund kommunes hjemmeside Personvernerklæringer