Klagen ble så sendt til Statsforvalteren i Troms og Finnmark for videre behandling.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har nå vurdert saken og finner at vedtaket i sak 65/22 punkt 2 både er innholdsmessig lovlig, truffet av noen som har myndighet til å treffe slik vedtak og har blitt til på lovlig måte. Det foreligger derfor ikke grunnlag for å ta lovlighetsklagen til følge.  På bakgrunn av dette og i medhold av kommuneloven § 27-1 og delegasjonsfullmakt fra departementet traff Statsforvalteren i Troms og Finnmark følgende vedtak:

Lovlighetsklagen tas ikke til følge.

 

Mer informasjon om vurderingene kan leses i vedlagte brev datert 05.10.22. fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.