I påfølgende kommunestyremøte den 22.02.23 ble lovlighetsklagen tatt til behandling og tidligere vedtak ble opprettholdt. Klagen ble så sendt til Statsforvalteren i Troms og Finnmark for videre behandling.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har behandlet saken og kommet med følgende konklusjon:

Samlet sett finner vi at kommunens saksbehandling oppfyller det ulovfestede kravet til forsvarlighet.
Vi kan heller ikke se at det foreligger andre forhold i saken som gir grunnlag for å sette til side kommunens vedtak om skolenedleggelse.

På bakgrunn av det ovenstående og i medhold av kommuneloven § 27-1 og delegasjonsfullmakt fra departementet treffer Statsforvalteren i Troms og Finnmark følgende vedtak:

Kommunestyrets vedtak i sak 110/22 stadfestes.

 

Statsforvalterens vurderinger i saken kan leses i sin helhet i vedlegget.