Alle kommuner redegjør årlig for økonomi, tjenesteutvikling og måloppnåelse i året som har gått. Årsmeldingen gjøres på bakgrunn av regnskapsresultat, analyser og statistikk og rapportering fra enhetene på tjenesteutvikling og oppnådde resultater. Årsmeldingen godkjennes politisk i kommunestyret hvert år.

 

Årsmeldingen gir et totalt bilde av kommunens aktivitet og økonomiske situasjon for hvert år. Den pliktige informasjonen knyttet til årsberetningen jfr. kommunelovens § 14-7 og 31-3 b er ivaretatt gjennom kapitlene organisasjon og medarbeidere og økonomisk analyse.

 

For årsmeldingen 2022 har Tjeldsund kommune tatt i bruk Framsikt og publiserer for første gang årsmeldingen i en digital versjon. Årsmelding for 2022