Søknadsskjema og søknadsfrist

Før en erverver kan få tinglyst hjemmel (bli registrert som eier) til fast eiendom må han med noen unntak som er nevnt nederst i denne beskrivelsen enten: Få en bekreftelse fra kommunen om at ervervet er konsesjonfritt, noe som oftest vil være tilfelle, eller det må søkes konsesjon for erverv av fast eiendom.

Hva som omfattes av konsesjonsfrihet og i hvilke tilfeller det må søkes konsesjon går fram av konsesjonslova og forskrift om konsesjonsfrihet – i denne er også inntatt opplysninger om erverv der det ikke kreves egenerklæring.

Dette omfatter først og fremst erverv av leilighet.

 

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom skjema nr LDIR 360. Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom skjema nr LDIR 359.

Søknad om konsesjon skal fremmes innen 4 uker etter at erverver fikk hand om eiendommen. Søknadene behandles fortløpende. Bekreftelse på egenerkæring kan ved frammøte skje mens erverver venter.

Skjema kan hentes her

Vilkår

Egenerklæring behandles gratis. For søknader er det behandlingsgebyr som må være innbetalt før søknaden blir behandlet.

Krav til dokumentasjon

Fullstendig utfylt egenerklæring med søkers og overdragers underskrift. I tilfelle det må søkes konsesjon kreves i tillegg kopi av skjøte, takst, kart og evt. andre dokument som foreligger i forbindelse med overdragelsen (nødvendig dokumentasjon er listet opp på søknadsskjema).

Klage

Ved søknad om konsesjon fatter kommunen vedtak som kan påklages. Opplysninger om klageadgang, frister og hvordan man går fram for å klage går fram av blankett om retten til å klage over forvaltningsvedtak. Denne vedlegges vedtaket ved utsending.

Lovhenvisning

Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98. Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord. F – 1044 av 8.12.2003.

Lov og forskrift ligger på internett: http://www.lovdata.no

Hvordan går jeg frem?

Søknaden skrives på søknadsskjema som fås i Servicetorget i Rådhuset eller lastes ned fra internett http://www.slf.no under ”skjema”. Egenerklæring fåes samme steder. Det finnes flere egenerklæringer. Merk at M – 0360 skal brukes.

Egenerklæring behandles gratis.

For søknader om konsesjon kreves det saksbehandlingsgebyr som beregnes av oppgitt overdragelsessum. Det utgjør 3 0/00 av første million, 2 0/00 av det overskytende. Minstegebyr er kr 750.- og maksimalt gebyr kr 15.000. Gebyrkrav sendes ut når søknaden er mottatt og behandling skjer ikke før gebyret er registrert innbetalt.