Tjeldsund kommune utarbeidet forslag til ny lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer. Målsetningen med forskriftsarbeidet har vært oppdatering av både regelverk og praksis, samt harmonisering av regelverket og sikre rettferdig og lik behandling av abonnentene.

Formannskapet vedtok å legge forslaget til forskrift ut på høring. 

Saksdokumentene er lagt ut på kommunenes hjemmeside og Informasjons- og dokumentsenter.

Frist for å send høringssvar er 19.05.2021.

Eventuelle uttalelser sendes Tjelsund kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer, eller på epost til: post@tjeldsund.kommune.no og merkes "Forskrift for vann og avløpsgebyrer"