Gebyrer for arbeider etter Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker
I tillegg til disse kommer eventuelle gebyrer etter Plan og bygningsloven og/eller gebyr for oppmåling          
1. Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter
konsesjonsloven § 2 og § 3. Maksimalsats fastsatt av staten.
 kr                                                      5 000        kr                                          5 000
2. Søknad om delingssamtykke etter lov om jord § 12.
Maksimalsats fastsatt av staten. 
 kr                                                      2 000        kr                                          2 000
3. Utarbeidelse av gjødselsplan
4. Inntil 15 skifter  kr                                                      1 200        kr                                          1 232
5. Over 15 skifter  kr                                                       1 700        kr                                          1 746
6. Årlig oppfølgingsplan  kr                                                          500        kr                                             514
7. Jordprøvetaking; beregnes et gebyr på grunnlag av anvendt tid, jfr. Timepris