Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk

Kommunekart og andre nyttige karttjenester

Tjeldsund kommune har karttjenesten kommunekart.com fra Norkart - et verktøy alle kan bruke.

I dette finner du oversiktskart, flyfoto, eiendomskart (krever innlogging med privat ID) , kommuneplan med bestemmelser, reguleringsplaner med bestemmelser samt andre ulike og nyttige kartlag.

Det er laget en enkel veileder på hvordan man bruker karttjenesten kommunekart, slik at det er lettere å finne fram i funskjonene. 

Hvis du ikke finner ønskede plan i PDF-format er det også mulig å nå disse via planregisteret fra Gisline Webplan, en oversikt over alle gjeldende planer i kommunene - både arealdel, kommundelplan, og reguleringsplaner. 

 

Ellers finnes det mange tematiske karttjenester, og under finner du forslag til noen av disse:

Tema Forslag til karttjeneste
Turveier og friluftsliv Naturbase , fra Miljødirektoratet
Ut.no, fra Den Norske Turistforening

Naturmangfold: naturvernområder, naturtyper, arter av nasjonal forvaltningsinteresse, mv.

Naturbase,fra Miljødirektoratet
Forurensning 

Naturbase (grunnforurensning), fra Miljødirektoratet

VannNett-Portal, eies av miljøforvaltningen og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Naturbase (støy), fra Miljødirektoratet

Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnesøk, fra Riksantikvaren

NB!-registeret, fra Riksantikvaren

Naturbase, fra Miljødirektoratet

Landbruksinteresser: jordbruk, dyrehold, reindrift, skogbruk 

KILDEN fra NIBIO

Naturbase, fra Miljødirektoratet
Naturfare og aktsomhet 

NVEs kartbaserte veiledning eller naturbasekart

Eiendomsinformasjon 

Seeiendom, fra Kartverket

Kommunekart, fra Norkart

Marin grense, informasjon om løsmasser og grunnforhold

Norges geologiske undersøkelse – NGU: «Geologien i min kommune» (løsmasser, marin grense, havbunn, mv.)

Norges geologiske undersøkelse - NGU (løsmasser på land)

Norges geologiske undersøkelse – NGU (bunnsedimenter/løsmasser hav)

NGU - Temakartene hver for seg

Radon 

Norges geologiske undersøkelse – NGU

Trafikk 

Vegkart fra Statens Vegvesen (skriv inn i søkefeltet for de ulike kartlagene)

Vegkart fra Statens Vegvesen: trafikkmengde/ÅDT

Vegkart fra Statens Vegvesen: trafikkulykke

Informasjon om havbruk: f.eks. fiskeri, akvakultur, sjøtrafikk, mv.

Yggdrasil, av Fiskeridirektoratet

Yggdrasil - Temakartene hver for seg

Klima- og værforhold

Senorge

Yr.no (søk opp ønsket lokasjon, trykk på denne, trykk så videre på historikk)

Historiske kart 

Kart av Finn (zoom godt nok inn for funksjonen «historiske»)

Historiske kart av Kartverket

 
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk