I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 har Tjeldsund kommunestyre i møte den 19.02.2019, sak 4/19 vedtatt detaljreguleringsplan for KarlshågenII boligfelt, planid 2018 07.

Vedtak i kommunestyre:

I medhold av plan og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Kalshågen II med planId. 2018 07, som vist på plankart sist revidert 11.12.2018, med planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser datert 30.9.2018 sist revidert 21.1.2019.

Eventuell klage

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningsloven § 1-9 jf. samme lov § 12-12.

Grunneiere og andre er varslet ved brev og planvedtaket blir kunngjort i Harstad tidende, 21.2.2019.  Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 18.3.2019.

Eventuell klage rettes til Tjeldsund kommune, 9444 Hol i Tjeldsund eller til: post@tjeldsund.kommune.no. For øvrig vises det til forvaltningsloven §§ 28-32 om klage, samt § 36 om dekning av saksomkostninger.

 

Vedtatte plandokumenter: 

Vedtatt plankart 11.12.2018.pdf

Vedtatt reguleringsbestemmelser KalshågenII.pdf

Vedtatt Planbeskrivelse Kalshågen II.pdf

Vedlegg 1. beskrivelse - sammendrag av innspill etter høring og offentlig ettersyn.pdf

Vedlegg 2. beskrivelse - trafikkforhold.pdf

Vedlegg 3. beskrivelse - risiko, sårbarhet og klimaendring.pdf

Vedlegg 4. beskrivelse - barn og unge.pdf

protokoll og saksfremlegg.pdf