I 2020 vil være ca 4300 tjeldsundinger, men vi har plass til mange flere…Lokaldemokratiet vil stå sterkt i Tjeldsund 2020!

Tjeldsund 2020 skal være en kommune som:

  • Har Desentrale tjenester nær der folk bor, og med et nærdemokrati med kommunedelsutvalg knyttet til skolekretsene, hvor du kan være med å påvirke utviklingen på stedet og i nærmiljøet der du bor. Kommunedelsutvalgene skal ha representasjon fra alle bygdene.
  • Fokuserer på å legge til rette for Digitale løsninger, og derfor bygges bredbånd bredt ut. Det gir kommuneorganisasjonen mulighet til å jobbe Effektivt og finne løsninger sammen med og nær der folk bor, og hvor næringslivet har skapt arbeidsplasser! En fremtidsrettet digital infrastruktur og med tilgjengelige lokaliteter vil og skape flotte muligheter for å skape og utvikle private og stedsuavhengige arbeidsplasser.
  • Har engasjerte og involverte Barn og unge gjennom ungdomsråd og ungdommenes kommunestyre. Lokaldemokratiet UNG er et viktig prosjekt som vi har forventninger til skal styrke denne involveringen og engasjere ungdommene våre i beslutningsprosesser og tjenesteutvikling.
  • Møter Samfunnsutviklingen på en aktiv måte. Vi utvider kommunestyret med flere representanter, formannskapet blir større og får et helhetlig styreansvar for økonomiforvaltning,planlegging, næringsutvikling mm.
  • Skal være en Folkehelsekommune hvor forvaltning og utvikling av gode levekår får en tydeligere politisk stemme. Vi etablerer derfor et nytt politisk utvalg; Levekårsutvalg.

Fellesnemnda har vedtatt å legge arbeidsutvalgets høringsutkast om politisk organisering i Tjeldsund kommune gjeldende fra valgperioden 2019-2023, ut på åpen høring. Høringsfristen er fastsatt til 19. februar 2018.

Engasjerer dette deg, din organisasjon, ditt parti, ditt lag, din forening el hører vi gjerne fra deg.  Høringsutkastet for den nye organiseringen finner du her:Høringsdokument politisk organisering.