Kontrollutvalg for perioden 2015 – 2019

Medlemmer:

Kåre Edgar Miklegard – leder
Aina Instanes – nestleder
Ann Karin Hoff

Varamedlemmer:

Mona B Larsen
Hans Henrik Pettersen
Inger Johanne Svendsen

Administrasjonsutvalget

Formannskapets medlemmer og varamedlemmer velges til administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. Ansatterepresentant (tillitsvalgt) kommer i tillegg.

Valgnemnd 2015 - 2019

Medlemmer:

Jostein Aarsund – H - leder
Gunnar Flygel – HTL
Kåre Edgar Miklegard – SP - nestleder
Evald Joakimsen – A
Jorunn Heidi Olsen – FRP

Varamedlemmer:

Ketil Edvardsen – H
Erik Anders Hanssen – HTL
Eivind Johan Kristoffersen – SP
Silje Elvenes Liseth – A
Kyrre Grotnes – FRP

Valg til kommunenes sentralforbund 2015 - 2019

Medlem: ordfører
Varamedlem: varaordfører

Representantskapet HRS IKS

Representant: Ordfører
Vararepresentant: Varaordfører

Representant KomRev Nord IKS

Medlem: Jostein Aarsund
Varamedlem: Gunnar Flygel

Generalforsamling Hålogaland Kraft AS

Medlem: Ordfører
Varamedlem: Varaordfører

Valg av medlemmer til plan- og byggekomitè for

Formannskapets medlemmer og varamedlemmer velges til medlemmer og varamedlemmer i byggekomiteen.
Representanter fra ansatte og elever tiltrer byggekomiteen med fulle rettigheter ihht gjeldende lover og avtaler.

Heimevernsnemnd

Heimevernsnemden er avviklet november 2017.

Beredskapsråd

Medlemmer:

Ordfører
Rådmann
Økonomisjef ET
Helsesøster
Helse- og omsorgssjef
Kommunale- og statlige fagorgan i kommunen
Lensmann
Beredskapsansvarlig ved Forsvaret Ramsund
NAV Evenes og Tjeldsund

Arbeidervernnemnd

Medlemmer:

Erik Anders Hanssen, leder
Gisle Hoff, nestleder
Joakim Olsen
Heidi Skarsem
Gunnar Lorentzen

Varamedlemmer:

Silje Elvenes Liseth
Trond Bang Johansen
Jeanette Movik
Karl Albert Kjerstad
Øystein Bakken

Forbrukernemnd

Medlemmer:

Jorunn Heidi Olsen, leder
Tor Anders Hustad, nestleder
Barbro Teigland
Jeanette Movik
Rolf Sørensen

Varamedlemmer:

Alexander Frantzen Jensen
Andre Henriksen
Grete Eivik
Eirin Normann Svendsen
Tor Frantzen

Forstanderskap Ofoten Sparebank

Medlem: Jostein Aarsund
Varamedlem: Heidi Skarsem

Tjeldsund Boligstiftelse

Utgår. Velges i henhold til Lov om stiftelser (Stiftelsesloven).

Styremedlem PPT

Forutsettes utnevnt av administrasjonen.

Barnerepresentant (barnas talsmann)

Medlemmer:

Oppvekstsjef
Helse- og omsorgssjef
Barne- og ungdomsarbeider

Styrerepresentant Destinasjon Harstad (forutsatt medlemskap)

Medlem: Ketil Edvardsen
Varamedlem: Jorun Heidi Olsen

Stemmestyrer

Kongsvik krets:

Medlemmer:
Bendiksen, Hilda, Leder
Hansen, Fred, Nestleder
Andreassen, Turid
Kristensen, Jorunn
Flygel, Christel

Varamedlemmer:
Hveding, Gunvor
Hjellnes, Geir
Eilertsen, Jan Marvin
Hjellnes, Mari – Janne
Eilertsen, Ann Kristin

Fjelldal krets:

Medlemmer:
Thomassen, Margunn O., Leder
Bakkland, Aina, Nestleder
Sørensen, Bjørg
Thomassen, Stein Magne
Sørensen, Tor

Varamedlemmer:
Helgesen, Ragnar
Hatlebakk, Finn
Thomassen, Linda
Pettersen, Terje Andre
Henriksen, Kjell Arnulf

Ramsund krets:

Medlemmer:
Movik, Øyvind, Leder
Pettersen, Marit Olga, Nestleder
Gullvang, Marit
Olsen, Ragnar
Enoksen, Eirin

Varamedlemmer:
Frantzen, Tor
Farstad, Marianne
Myre, Mette
Hartvigsen, Liv
Aarsund, Bodil

Tjeldøy krets:

Medlemmer:
Hol, Tove Norum, leder
Olsen, Jan Roar, nestleder
Kristoffersen, Inger-Rose
Kristoffersen, Åge
Skaanevik, Mona

Varamedlemmer:
Johansen, Arne Bang
Vibekken, Inger
Hanssen, Hans Petter
Nordgård, Hans
Gyltnes, Ragnhild

 

Museumsstyret Tjeldsund Museum

Medlemmer:

Johansen, Elbjørg, Leder
Eivik, Grete
Balstad, Geir - Lokalhistorielaget
Magne Pedersen - Lokalhistorielaget
Stunes, Atle - Lokalhistorielaget

Varamedlemmer:

Hansen, Hans Petter
Gyltnes, Olav
Hoff, Ann Karin
Pettersen, Torstein - Lokalhistorielaget
Berg, Harald - Lokalhistorielaget

Skjønnsnemnd for fartøyer

Medlemmer:

Movik, Øyvind
Hanssen, Erik Anders

Varamedlemmer:

Joakimsen, Evald
Helgesen, Eilif

Vesterålsprodukter

Medlem:
Ordfører

Varamedlem:
Varaordfører

Interkommunal bygdeboknemnd

Medlemmer:

Olsen, Jorunn Heidi
Miklegard, Kåre Edgar
Pedersen, Peder Arnliot

Likestillingsutvalg

Medlemmer:

Hustad, Tor Anders, Leder
Fjelldahl, Miriam, Nestleder
Nilsen, May-Britt
Tollefsen, Laura Gyltnes
Skaanevik, Øyvind

Varamedlemmer:

Steen, Kristoffer
Flygel, Gunnar
Ranang, Sandra Marie
Svendsen, Tanya Isabelle N.
Pettersen, Herdis

Viltfaglig utvalg/Fjellstyret

Medlemmer:

Edvardsen, Ketil, leder
Einan, Hugo, Nestleder
Bjørnvåg, Siv Annie
Johansen, Roar
Helgesen, Ragnar
Svendsen, Eirin Normann

Varamedlemmer:
Hanssen, Harald
Tollefsen, Laura Gyltnes
Kristoffersen, Inger-Marie Solheim
Nilsen, May-Britt
Helgesen, Pål
 

Dyrevernnemnd, Distriktskontor Ofoten

Medlem:
Nilsen, Sigfred Helge

Varamedlem:
Hanssen, Erik Anders

Midtre Hålogaland Friluftsråd

Medlem:
Gunnhill Andreassen

Varamedlem:
Ove Berg

Representant fra administrasjonen (til samarbeidsgruppen):
Kulturkoordinator

Harstad krisesenter

Delt styrerepresentant med Skånland kommune.

Medlem:
Olsen, Jorunn Heidi

Interkommunalt Arkiv Nordland

Medlem:
Kommunens arkivleder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Evenes - Tjeldsund)

Medlemmer:
Instanes, Aina
Pedersen, Magne

Varamedlemmer:
Pedersen, Peder A.
Ranang, Sandra Marie

Salten Brann IKS

Kommunal representant til årsmøte:
Brannsjef

Forliksråd Evenes-Tjeldsund

Medlemmer:
Johansen, Arnstein
Edvardsen, Ketil

Varamedlem:
Hustad, Tor Anders
Fjellldahl, Miriam

Møtefullmektige fra Tjeldsund kommune:
Bakkland, Lill Grethe
Pedersen, Magne
Henriksen, Andre Kristian Johannes

Lagrettemedlemmer/meddommere Lagmannsretten

Funksjonstid fra 01.01.17

Medlemmer:
Dalen, Oddny Elisabeth, Myklebostad
Karlsen, Reidar, Fjelldal

Meddommere Tingretten

Funksjonstid fra 01.01.17

1. Teigland, Barbro
2. Kristensen, Eirin
3. Hustad, Tor Anders
4. Grotnes, Kyrre
5. Thomassen, Margunn O.
6. Moe, Christine
7. Jensen, Aleksander Frantzen
8. Hoff, Gisle
9. Berntsen, Rigmor
10. Nordgård, Kai Tore Petter
11. Aarsund, Anita
12. Eivik, Grete
13. Hoff, Ann -Karin
14. Henriksen, Kjell Arnulf
15. Olsen, Ragnar
16. Kristoffersen, Inger-Marie Solheim
17. Movik, Øyvind
18. Henriksen, Andre Kristian Johannes
19. Olsen, Jorunn Heidi
20. Johansen, Arne Bang

Medlemmer Jordskifteretten

Funksjonstid fra 01.01.17

1. Edvardsen, Ketil, Fjelldal
2. Kristoffersen, Eivind, Kjerstad
3. Olsen, Jan Roar, Våge
4. Flygel, Gunnar, Kongsvik
5. Skarsem, Heidi, Ramsund
6. Sørensen, Bjørg, Fjelldal

Skjønnsmedlemmer/Skjønnsmenn til Ofoten domssogn

Medlemmer:

Paulsen, Vegar Eskil (flyttet)
Hoff, Ann-Karin
Grotnes, Kyrre
Karlsen, Reidar

Kirkelig Fellesråd

Representant:
Aarsund, Jostein

Vararepresentant:
Fjelldahl, Miriam

Ofoten regionråd