PRESSEMELDING 13.02.2018

Tjelsundsaken – kort oppdatering

Politi og påtalemyndigheten kommer ikke til å begjære videre varetektsfengsling av den siktede mannen fra Tjeldsund. Etterforskningen har kommet så langt av vi mener videre varetekt ikke er påkrevd. Hovedregelen er at fengsling iverksettes kun etter dom, og ved særskilt behov i etterforskningsfasen. Varetektsfengslingen etter siste kjennelse går ut onsdag 14.02.18.

Etterforskningen pågår for fullt og vil fortsette i tiden etter at siktede er løslatt. Det er gjennomført en rekke avhør, og flere personer vil også bli kontaktet i tiden fremover. Politiet jobber fortsatt med gjennomgang av beslaglagt materiale.

 

                                                                                                                                

 

PRESSEMELDING 01.02.2018

Status: Mann siktet for seksuelle overgrep i Tjeldsund

På formiddagen tirsdag 5.12.17 pågrep politiet i Ofoten en mann i 60-årene i Tjeldsund, mistenkt for seksuelle overgrep.

Politiet fikk i et fengslingsmøte ved Ofoten tingrett, onsdag 31. januar, medhold om forlenget varetektsfengsling for to uker. Politiets begjæring var fengsling i nye fire uker.

Mannen er siktet for seksuell handling med barn under 16 år, og for seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd ovenfor, eller i nærvær av barn under 16 år.

 

Omfattende etterforskning

Etterforskningen av saken pågår for fullt og det gjenstår fortsatt en rekke avhør i saken. Så langt har politiet opprettet 22 saker på bakgrunn av det samme antall fornærmede. Noen av disse har fått oppnevnt bistandsadvokat i forbindelse med etterforskningen.

 

Arbeid gjenstår

Arbeidet med tekniske undersøkelser er ikke ferdigstilt. Siktede har blitt avhørt på nytt i løpet av den siste fengslingsperioden og det vil bli gjennomført ytterligere avhør av ham i tiden fremover. Siktede erkjenner ikke straffeskyld.

 

Henvendelser etter forrige pressemelding

Politiet har mottatt henvendelser siden forrige pressemelding, blant annet etter informasjonsmøtet som ble holdt i Tjeldsund torsdag i forrige uke, og vi jobber nå med å gå gjennom disse.

Dersom noen har informasjon som de ønsker å gi oss, kan de fortsatt ta kontakt med oss på 75 58 90 00.

 

Bistand fra KRIPOS

Politiet i Nordland får taktisk bistand fra KRIPOS, som har startet sitt arbeid. Deres bistand er i stor grad knyttet til gjennomføring av avhør av personer som nå er bosatt i andre deler av landet.
 

Det vil komme en oppdatering om saken på et senere tidspunkt, når vi har nye opplysninger vi kan gå ut med.

 

                                                                                                                                                  

 

PRESSEMELDING 04.01.2018

Status: Mann siktet for seksuelle overgrep i Tjeldsund

På formiddagen tirsdag 5.12.17 pågrep politiet i Ofoten en mann i 60-årene i Tjeldsund, mistenkt for seksuelle overgrep.

Politiet fikk i et fengslingsmøte ved Ofoten i går, 3. januar, medhold i anmodningen om forlenget varetektsfengsling av den siktede – denne er forlenget med nye fire uker. Politiet tar sikte på å foreta nytt avhør av siktede i løpet av januar 2018.
 

Over i en ny fase

-Vi har innledningsvis hatt fokus på å nå ut til så mange som mulig for å forsøke å få en oversikt over sakens omfang. Nå går vi over i en ny fase og ber om forståelse for at vi trenger arbeidsro, sier seksjonsleder for etterforskning ved Narvik politistasjon, Jostein Kroken. Politiet vil i tiden fremover ha fokus på taktisk etterforskning av saken, deriblant avhør av partene i saken. Vi venter fortsatt på svar etter tekniske undersøkelser og vet per i dag ikke når dette kan forventes ferdig.
 

Flere henvendelser etter forrige pressemelding

Politiet mottok nye henvendelser på tipstelefonen siden forrige pressemelding og jobber nå med å gå gjennom disse. Dersom noen har informasjon som de ønsker å gi oss, kan de fortsatt ta kontakt med oss på 75 58 90 00.

 

Bistand fra KRIPOS

Politiet i Nordland får taktisk bistand fra KRIPOS, i all hovedsak for å kunne foreta avhør av personer som nå er bosatt andre steder i landet.

 

Det vil komme en oppdatering om saken på et senere tidspunkt.

 


 

 

PRESSEMELDING 21.12.2017

Status: Mann siktet for seksuelle overgrep i Tjeldsund

På formiddagen tirsdag 5.12.17 pågrep politiet i Ofoten en mann i 60-årene i Tjeldsund, mistenkt for seksuelle overgrep. Siden forrige oppdatering har ytterligere 6 personer fått status som fornærmet – totalt 14 personer har nå status som fornærmet i saken.
 

Så langt har fjorten personer fått status som fornærmet i saken, dette antallet vil kunne øke ettersom politiet gjennomfører ytterligere avhør. Det gjenstår avhør av et titalls personer og avhørene vil trolig finne sted over nyttår.
 

Flesteparten av de fornærmede er unge gutter

De fleste av de fornærmede var rundt 14-17 år da hendelsene skal ha funnet sted og de fornærmede er i all hovedsak gutter. Tidsperioden for hendelsene er fra 1970-tallet og frem til pågripelsesdato, 5. desember i år.
 

Ønsker fortsatt kontakt med personer som kan ha kjennskap til saken

-Vi kan ikke utelukke at det er overgrep som ennå ikke er anmeldt, sier politioverbetjent Jostein Kroken. Derfor velger vi nå å gå ut med mer konkret informasjon om både alder og kjønn på de fornærmede, i det håp om at dette kan bidra til at andre tar kontakt med oss. -Det er vanskelig å fortelle om overgrep. Andre saker har vist at det faktum at andre har turt å stå frem, bidrar til at de som kvier seg tør å ta kontakt, sier Kroken. En slik sak er belastende for et lite lokalsamfunn der mange kjenner både den siktede og de fornærmede i saken. Tjeldsund kommune har iverksatt tiltak for å ivareta innbyggerne som er berørt av saken og politiet har en løpende dialog med kommunen.
 

Ta kontakt med politiet
Politiets klare oppfordring er fremdeles: Har du vært utsatt for overgrep? Har du kjennskap til forhold som politiet bør vite om? ta kontakt med politiet i Nordland på telefon 75 58 90 00. Du vil da bli satt i kontakt med teamet som jobber med saken.

Din informasjon kan være en viktig brikke i etterforskningen.

-Overgrep som er begått mange år tilbake i tid kan også straffes. Det har vært flere lovendringer knyttet til foreldelsesfristen i denne typen saker, nettopp fordi politiet ofte blir kjent med disse sakene etter at den som har vært utsatt for overgrep er blitt voksen. Ikke fokuser på tiden, men tenk at dersom du har informasjon som politiet bør ha, så kom til oss. Din historie kan være en viktig brikke i å finne ut hva som har skjedd og hvordan vi kan forhindre at det skjer igjen, ber Kroken.
 

Den siktede har tidligere vært under etterforskning for et liknende tilfelle

I 1999 var den siktede under etterforskning, mistenkt for seksuallovbrudd mot et barn under 16 år - saken ble henlagt samme år. Etterforskningsteamet har fått saksmaterialet tilsendt og har gått gjennom saken i forhold til den pågående etterforskningen. Saken ble etterforsket ved Lødingen lensmannskontor, i den gang Narvik politidistrikt.

 

Bistand fra KRIPOS

Politiet i Nordland har anmodet om taktisk bistand fra KRIPOS. Bakgrunnen for dette er gjennomføring av flere avhør av personer som nå er bosatt andre steder i landet.

 

Nye avhør

Politiet tar sikte på å foreta nytt avhør av siktede i løpet av januar 2018. Fengslingen går ut 2. januar 2018, men politiet vil be om videre fengsling. Siktedes forsvarer er informert om dette.

 

Bistandsadvokat til fornærmede

Advokat Mona Ovesen er oppnevnt av Ofoten tingrett som bistandsadvokat for noen av de unge fornærmede. Politiet er i ferd med å begjære oppnevning av bistandsadvokat for flere fornærmede personer.

 


 

 

PRESSEMELDING 14.12.2017

Mann pågrepet og siktet for seksuelle overgrep

På formiddagen tirsdag 5.12.17 pågrep politiet i Ofoten en mann i 60-årene i Tjeldsund, mistenkt for seksuelle overgrep.
 

Så langt har åtte personer fått status som fornærmet i saken, dette antallet vil kunne øke ettersom politiet gjennomfører nye avhør basert på det som har blitt avdekket av vår etterforskning eller ved at personer selv har tatt kontakt med politiet når saken ble kjent.  

 

Flere har tatt kontakt

Flere personer har kontaktet politiet på tipstelefonen, mange av dem i løpet av helga og etterforskere har snakket med alle. Politiet jobber nå med å forberede og foreta avhør av et titalls personer som vil kunne få status som fornærmet i saken.

Det fremkommer opplysninger i avhør som også viser seg å omfatte seksuell omgang (ny strl. § 302) i tillegg til seksuell handling (ny strl. § 304), flertallet av de fornærmede forklarer seg om seksuell handling.

 

Etterforsker forhold fra 70-tallet og helt frem til i dag

Selv om mange av overgrepene fant sted lang tid tilbake, har politiet grunn til å tro at det har foregått overgrep mot barn under 16 år helt frem til siktede ble pågrepet den 5.12.17. –I et forebyggende perspektiv er det er svært viktig for oss å nå frem til de som kan være utsatt for overgrep i dag, sier politioverbetjent Jostein Kroken.

 

Omfattende sak

-Det er en omfattende sak og det er gjennomført mange vitneavhør og det vil bli gjennomført flere i tiden fremover, forteller politioverbetjent Jostein Kroken. Vi jobber fortsatt med undersøkelse av beslaglagt datautstyr. Selv om politiet nå begynner å danne seg et bilde av saken, er vi fortsatt på et tidlig stadium av etterforskningen og av hensyn til den kan vi ikke gå nærmere inn på innholdet i saken.

-Vi kan ikke utelukke at det er overgrep som ennå ikke er anmeldt, sier politioverbetjent Jostein Kroken. Han berømmer de som har tatt avgjørelsen om å kontakte politiet og fortelle det de vet.
-Det er vanskelig å fortelle om overgrep. Derfor er det viktig at vitner og andre som har informasjon også tar kontakt med politiet, sier Kroken.

Han ber folk ha lav terskel for å ta kontakt: -Vi trenger mest mulig informasjon for å få et bilde av hva som har skjedd. La politiet vurderer om din informasjon er viktig - den kan være veldig viktig.

Kontakt politiet
Dersom du har opplysninger, enten som vitne eller som fornærmet selv, kan du ta kontakt med politiet i Nordland på telefon 75 58 90 00. Du vil da bli satt i kontakt med teamet som jobber med saken.

 

Varetektsfengsling

Siktede er varetektsfengslet frem til den 3. januar 2018. Politiet vil fortløpende vurdere forlengelse av denne.

Det vil bli tatt ytterligere avhør av siktede etter hvert som etterforskningen skrider frem.

 


 

 


PRESSEMELDING 08.12.2017

Mann pågrepet og siktet for seksuelle overgrep

På formiddagen tirsdag 5.12.17 pågrep politiet i Ofoten en mann i 60-årene mistenkt for seksuelle overgrep. Pågripelsen skjedde i  Tjeldsund kommune.
 

Pågripelsen skjedde med grunnlag i et anonymt tips til politiet forrige måned. Med grunnlag i dette tipset iverksatte politiet i Ofoten videre undersøkelser og besluttet å pågripe mannen tirsdag denne uken i en planlagt aksjon. I forbindelse med aksjonen ble det også foretatt ransaking og det ble tatt beslag, blant annet av datautstyr.

 

Siktelse

Mannen er siktet for seksuell handling med ett eller flere barn under 16 år over en periode som strekker seg fra 1970–tallet og frem til i dag.

Straffebud Strl. § 304 (i ny straffelov), med en strafferamme på inntil 3 år fengsel.

 

Erkjenner ikke straffeskyld

Siktede er avhørt i saken, han erkjenner ikke straffeskyld. Nye avhør vil bli tatt av siktede etter hvert som etterforskningen skrider frem.

 

Fengsling

Siktede ble den 6.12.17 varetektsfengslet i 4 uker, bakgrunnen for fengslingen er bevisforspillelsesfare.

 

I startfasen

Politiet er nå i startfasen på sin etterforskning og har så langt ikke oversikt over omfanget av saken, det vi imidlertid har bragt på det rene er at det er flere fornærmede i saken. Vi kan ikke utelukke at antall fornærmede i saken vil øke.

 

 Innledende fase for å skaffe oversikt

Politiet i Ofoten har satt ned et team som jobber med denne saken og vil i tiden fremover foreta både taktisk og teknisk etterforskning i saken.

 

Politiet ønsker tips og opplysninger

I denne innledende fasen, der vi forsøker å danne oss en oversikt, ønsker vi å komme i kontakt med personer som måtte ha opplysninger og tips som kan bidra i å løse saken. Denne type tips er alltid viktig for politiet å få kjennskap om, også for at vi skal  kunne avverge og forebygge overgrep. –Dersom du har tips og opplysninger, kan du ta kontakt med politiet på telefon 75 58 90 00, sier politioverbetjent Jostein Kroken.

 

Foreldelse

Siden perioden overgrepene skal ha skjedd i strekker seg over lang tid vil det kunne være noen forhold som er foreldet. Dette er foreløpig uavklart da vi så langt ikke har oversikt over sakens omfang eller hvor langt tilbake i tid hendelsene går. Dette vil imidlertid bli undersøkt og forsøkt avklart i tiden fremover. Handlinger begått etter 2014 blir aldri foreldet.