Tjeldsund kommune har i dag avholdt pressekonferanse i forbindelse med sedelighetssaken i Tjeldsund.

Tilstede på presskonferansen var (fra venstre): Psykiatrisk sykepleier Eva Pedersen, Helsesøster Lena Torbergsen, Kommuneoverlege i ETS Barbro Hætta, Helse- og omsorgssjef Elisabeth Horn, Ordfører Liv Kristin Johnsen og Etterforskningsleder ved Ofoten Politiregion Ragnhild Normann.

Under følger redegjørelse fra ordfører Liv Kristin Johnsen, Helse- og omsorgssjef Elisabeth Horn og Kommuneoverlege i ETS Barbro Hætta.
 

Ordfører Liv Kristin Johnsen:

Ønsker velkommen til pressekonferanse. Ordfører sier innledningsvis at dette er en vanskelig sak for en så liten kommune hvor alle kjenner alle. Vi er tett på hverandre og situasjonen er dermed krevende. Kommunen opplever et godt samarbeid med politiet. For kommunen er det viktig å være åpen og ønsker å fokusere på god kommunikasjon til kommunens innbyggere.
Gjennom kommunikasjon ønsker vi å skape trygghet, dempe uro og bidra til mestring, samhørighet og håp om at vi sammen skal komme gjennom situasjonen.

 

Etterforskningsleder ved Ofoten politidistrik Ragnhild Normann, pressemelding fra politiet:

Status: Mann siktet for seksuelle overgrep i Tjeldsund

På formiddagen tirsdag 5.12.17 pågrep politiet i Ofoten en mann i 60-årene i Tjeldsund, mistenkt for seksuelle overgrep. Siden forrige oppdatering har ytterligere 6 personer fått status som fornærmet – totalt 14 personer har nå status som fornærmet i saken.

Så langt har fjorten personer fått status som fornærmet i saken, dette antallet vil kunne øke ettersom politiet gjennomfører ytterligere avhør. Det gjenstår avhør av et titalls personer og avhørene vil trolig finne sted over nyttår.

Flesteparten av de fornærmede er unge gutter
De fleste av de fornærmede var rundt 14-17 år da hendelsene skal ha funnet sted og de fornærmede er i all hovedsak gutter. Tidsperioden for hendelsene er fra 1970-tallet og frem til pågripelsesdato, 5. desember i år.

Ønsker fortsatt kontakt med personer som kan ha kjennskap til saken
-Vi kan ikke utelukke at det er overgrep som ennå ikke er anmeldt, sier politioverbetjent Jostein Kroken. Derfor velger vi nå å gå ut med mer konkret informasjon om både alder og kjønn på de fornærmede, i det håp om at dette kan bidra til at andre tar kontakt med oss. -Det er vanskelig å fortelle om overgrep. Andre saker har vist at det faktum at andre har turt å stå frem, bidrar til at de som kvier seg tør å ta kontakt, sier Kroken. En slik sak er belastende for et lite lokalsamfunn der mange kjenner både den siktede og de fornærmede i saken. Tjeldsund kommune har iverksatt tiltak for å ivareta innbyggerne som er berørt av saken og politiet har en løpende dialog med kommunen.

Ta kontakt med politiet
Politiets klare oppfordring er fremdeles: Har du vært utsatt for overgrep? Har du kjennskap til forhold som politiet bør vite om? ta kontakt med politiet i Nordland på telefon 75 58 90 00. Du vil da bli satt i kontakt med teamet som jobber med saken.

Din informasjon kan være en viktig brikke i etterforskningen.

-Overgrep som er begått mange år tilbake i tid kan også straffes. Det har vært flere lovendringer knyttet til foreldelsesfristen i denne typen saker, nettopp fordi politiet ofte blir kjent med disse sakene etter at den som har vært utsatt for overgrep er blitt voksen. Ikke fokuser på tiden, men tenk at dersom du har informasjon som politiet bør ha, så kom til oss. Din historie kan være en viktig brikke i å finne ut hva som har skjedd og hvordan vi kan forhindre at det skjer igjen, ber Kroken.

Den siktede har tidligere vært under etterforskning for et liknende tilfelle I 1999 var den siktede under etterforskning, mistenkt for seksuallovbrudd mot et barn under 16 år - saken ble henlagt samme år. Etterforskningsteamet har fått saksmaterialet tilsendt og har gått gjennom saken i forhold til den pågående etterforskningen. Saken ble etterforsket ved Lødingen lensmannskontor, i den gang Narvik politidistrikt.

Bistand fra KRIPOS
Politiet i Nordland har anmodet om taktisk bistand fra KRIPOS. Bakgrunnen for dette er gjennomføring av flere avhør av personer som nå er bosatt andre steder i landet.

Nye avhør
Politiet tar sikte på å foreta nytt avhør av siktede i løpet av januar 2018. Fengslingen går ut 2. januar 2018, men politiet vil be om videre fengsling. Siktedes forsvarer er informert om dette.

Bistandsadvokat til fornærmede
Advokat Mona Ovesen er oppnevnt av Ofoten tingrett som bistandsadvokat for noen av de unge fornærmede. Politiet er i ferd med å begjære oppnevning av bistandsadvokat for flere fornærmede personer.


Helse- og omsorgssjef Elisabeth Horn, leder av kriseteamet:

-Tirsdag 5/ 12 2017 fikk kommunen første melding fra politiet om pågripelse av en mann i Tjeldsund i forbindelse med en sedelighetssak. Ordfører gav umiddelbart kriseledelsen i Tjeldsund informasjon om saken tidlig onsdag 6.12. Helse og omsorgssjef tok deretter kontakt med helsesøster og psyk sykepleier i kommunen samme dag for å gi informasjon og for å forberede oss på eventuelle henvendelser og videre tiltak i saken.
-På dette tidspunktet fikk kommunen beskjed fra politiet om å avvente å sette kriseteamet inntil videre.

-Fredag 8/12 kom politiet ut med sin første pressemelding. Kommunen hadde allerede forberedt en egen pressemelding som skulle komme ut i HT. Kommunen anså det som svært viktig at alle som har behov for noen å snakke med fikk mulighet til det. Kommunen har et lavterskeltilbud både i fht helsesøster og psykiatrisk sykepleier og helse- og omsorgssjef. Det betyr at man kan ta direkte kontakt når som helst uten å gjøre avtaler. Kommunen la ut 2 navn og telefon nummer på helsepersonellsom kunne kontaktes ved behov.

-Torsdag 14/12 kom en ny pressemelding fra politiet med informasjon om flere fornærmede i saken.

-Kommunen ser nå at saken kan øke i omfang og setter samme dag kriseteamet i beredskap, og første møte avholdes fredag 15/12 for deler av gruppen. I dette møtet blir status gjennomgått og pressemelding ble produsert og distribuert ut. -Kommunen valgte nå å gå bredere ut med kontaktpersoner samt tlf nr til ambulant team i Narvik som er en av våre samarbeidspartnere.

Første møte i kriseteamet med supplerende medlemmer ble avhold mandag 18/12. Her ble status i saken gjennomgått og drøftet, og videre oppgaver fordelt.

Kriseteamet består av en større tverrfaglig gruppe, med hittil to undergrupper derav en helsefaglig gruppe samt en gruppe som skal ivareta god kommunikasjon mot innbyggerne, spesielt mot barn og unge.

Kommunen har en beredskapsplan som viser til en grunnbase av medlemmer i kriseteam. Kriseteamets medlemmer utover grunnbasen bestemmes av sakens innhold og karakter. Kommunen har derfor valgt å ha en større og mer tverrfaglig bredde av medlemmer inn i kriseteamet i denne saken.

-Kriseteamet består av:
Helse og omsorgssjef, leder av kriseteamet
Ordfører
Rådmann
Helsesøster
Kommuneoverlege
Psyk sykepleier
Prest
Oppvekstsjef
Barne- og ungdomsleder
Politiets kontaktperson

I tillegg er teamet supplert med blant annet leder for barnevernstjenesten i ETS, og rektorer fra berørte skoler. Dersom det vil bli behov for å ta inn flere medlemmer i kriseteamet videre er vi åpen for dette.

Den helsefaglige gruppen består av Kommuneoverlege, psykiatrisk sykepleier, helsesøster og helse- og omsorgssjef. Kommuneoverlegen leder den helsefaglige gruppen, og hun vil nå redegjøre for arbeidet som er gjort videre i denne gruppen i etterkant av møtet 18 desember.
 

Kommuneoverlege i ETS Barbro Hætta:
Undertegnende er leder av den helsefaglige gruppen av kriseteamet i Tjeldsund kommune.

Gruppen består av helsesøster, Psyk sykepleier, helse og omsorgssjef og u.t

I denne akutte fasen har gruppen hatt fokus på å skape trygghet, dempe uro og sørge for ivaretakelsen av de berørte. Dette er en vanskelig sak, som gir mange vanskelige følelser for de berørte, for ansatte i kommunen og for hele Tjeldsund samfunnet.

Studier viser at det i gjennomsnitt tar 17 år for overgrepsutsatte å fortelle at de har vært utsatt for overgrep. Mange av disse bærer på en vanskelig hemmelighet som medfører mye skam, og bærer skyld for noe som andre har ansvaret for.

Som helsepersonell ønsker vi at mennesker som har vært utsatt for overgrep skal føle seg trygge til å fortelle om dette, og da også, ved behov skal få nødvendig hjelp og støtte.

I denne situasjonen kan det være mange foreldre som blir bekymret for sine egne barn, og hva de eventuelt kan ha vært utsatt for. Generelt er det viktig å trygge barn på at det voksne gjør mot barn er den voksenes ansvar, og at uansett hva som har hendt, eller hvordan det hendte, så er det den voksnes ansvar.

Dersom du er bekymret for at eget barn/ungdom har vært utsatt for overgrep, vær åpen mot barnet, slik at barnet forstår at du er en trygg voksne som vil ta imot det barnet har å fortelle.

Det kan være vanskelig for noen barn og fortelle om slike overgrep til mamma eller pappa. Si gjerne at derom barnet ikke vil snakke med deg om hva som eventuelt har hendt, så er det viktige at barnet snakker med en annen voksen som barnet er trygg på (f.eks. lærer, helsesøster eller politi)

I akuttfasen har vi hatt fokus på å:

1: Sikre god akutt beredskap for de involverte med å etablere lavterskeltilbud i form av vakttelefon, økt tilgjengelighet av helsesøster på skolene samt øke tilgjengeligheten på ETS medisinske senter og ETS legevakt. Dem tidligere kommuneoverlegen i Tjeldsund, Marius Christensen som kjenner samfunnet godt og som er fastlegen til de fleste i Tjeldsundsamfunnet har økt sin kapasitet for å kunne ivareta de som har behov, og også de andre fastlegene er tilgjengelige.

2: Sikre ivaretakelsen, oppfølging og omsorg for de som er direkte berørt i denne saken

3: I denne fasen er det også viktig å bidra til å gi generell informasjon om seksuelle overgrep, og hvordan et slikt overgrep påvirker de som utsettes for dette, og da gjelder det både barn, unge og voksne, og hvordan voksne kan håndtere en slik situasjon .

Kommunen har en en informasjonsbrosjyre om seksuelle overgrep, og bakerst står også en kontaktliste over hjelpetilbud i kommunen og spesialisthelsetjenesten, samt nettsider, hjelpeorganisasjoner og hjelpetelefoner. Den blir lagt ut på nettsiden, og blir distribuert.

Gruppen har sett det som viktig å innhente bistand fra eksterne samarbeidspartnere som har kompetanse på dette området, og som har erfaring med ligende saker. Vi har hatt kontakt med, og etablert en liste med kontaktpersoner ved voksenpsyk poliklinikk i Narvik, akutt ambulant team i Narvik, barne og ungdomspsyk poliklinikk i Narvik. Vi har hatt flere møter med statens barnehus i Bodø, og et møte med statens barnehus i Tromsø samt møte med RVTS nord (regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).

Langsiktig har vi en målsetting om at aldri skal kunne skje Tjeldsund samfunnet igjen, og har igangsatt et arbeid for å øke kompetansen hos de ansatte i skoler, barnehager, annet helsepersonell, og samfunnet forøvrig når det gjelder å :

  • å forebygge
  • -avdekke seksuelle overgrep.
  • ha gode rutiner for å melde
  • Og et godt hjelpeapparat for oppfølgning
  • Vi må gi de voksne trygghet i å tørre å snakke med barn og dette temaet, og gi barn kompetanse i forhold til egen, kropp, seksualitet og seksuelle overgrep.
  • Og vi planlegger ytterligere tiltak etter jul og vil komme med mer informasjon.

NRK super hadde høsten 2017 en kampanje «kroppen min eier jeg».
Jeg anbefaler foresatte å se denne sammen med barna.

Tjeldsund kommune har forsterket beredskapen i jul og nyttår og følgende kan kontaktes ved behov:

Elisabeth Horn, helse og omsorgssjef tlf 97 52 20 73
Barbro Hætta, kommuneoverlege ETS Tlf 91 31 89 31
Helsesøster Lena Torbergsen Tlf: 91 33 88 20
Psykiatrisk sykepleier Eva Pedersen 47 60 82 75
Ambulant akutteam, Narvik, døgnåpent 76 96 86 11

ETS medisinske senter har åpent fra 10-14 i romjulen
Tlf 770 89 565/ akutttelefon 770 89 555

ETS legevakt har døgnåpent hele året, og også i julen.
Tlf 116117

 

Avslutning ved ordfører:

Ordfører oppfordrer alle til å ta kontakt ved behov og at ingen sak er for liten. Oppfordrer til samhold til det med å ta vare på hverandre og være der for hverandre. Ønsker samtlige innbygere i Tjeldsund en riktig god jul.

Ny pressemelding fra Tjeldsund kommune kommer på nyåret.

Informasjonsbrosjyren om seksuelle overgrep vil bli distribuert på nyåret.