En sak kommunen tar på høyeste alvor

Tjeldsund kommune prioriterer sedlighetssaken høyt. Vi er en liten kommune der hele bygdesamfunn er berørt. Vi ønsker å være åpen og tilgjengelig for samfunnet og vil derfor komme ut med pressemeldinger jevnlig.

Tjeldsund kommune har arbeidet aktivt med akutt beredskap, informasjon, veiledning og opplæring av ansatte siden kriseteam ble opprettet 15. desember 2017. Vi har også økt omfagnet med forebyggende tiltak. Dette er gjort for at alle skal bli enda flinkere til å snakke naturlig om kropp, gi barna større kompetanse om hva som ikke er lov å gjøre med deres kropp, samt bli bedre på å fange opp og iverksette handling. I tillegg støtte barn og unge som utsettes for krenkelser eller overgrep.

 

Mange samarbeidspartnere

Kriseteamet består av et større tverrfaglig team og et mindre helsefaglig team. Vi har hatt mange møter der vi hele tiden evaluerer vårt arbeid og hvor vi drøfter videre tiltak og eventuelle endringer av det vi har utført til nå. Det føres logg for alle møter med påfølgende tiltak kontinuerlig. Vi har også hatt eksterne møter og annen kontakt med eksterne samarbeidspartnere med kompetanse på området som Barnehuset i Nordland, SMISO Harstad (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep) og RVTS Tromsø (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).

Kriseteamet var tidlig ute med å tilby flere kontaktpersoner gjennom et lavterskeltilbud. Noen har tatt kontakt, men vi håper at alle som trenger og som enda ikke har tatt kontakt vil gjøre det. Vi tror at det enda er mange som trenger bistand.
Da kommunen har flest kvinner i dette helsefagteamet har vi nå fått forsterket tilbudet med en mannlig psykiatrisk sykepleier som til daglig arbeider i Skånland kommune. Han vil nå være en del av det helsefagteamet videre. Vi håper at de som ønsker en mannlig person å henvende seg til tar kontakt med han.

 

Hjemmesiden

På kommunens hjemmeside og facebookside vil all informasjon legges ut fortløpende. Kommunen ønsker at innbyggerne skal holdes oppdater i saken, samt ha mulighet til å tilegne seg informasjon om krenkelser, og det er derfor opprettet en eget område på hjemmesiden hvor all informasjon vil samles.

Det er utarbeidet en brosjyre som heter «Hva du trenger å vite om seksuelle overgrep». Den kan være en hjelp til de som ønsker mer informasjon om temaet, i den finnes også kontaktinfo til hjelpeinstanser, lenker til sider og kompetansesenter.

 

Kommunen jobber på flere områder

Vi vet fra tidligere at det spesielt for menn kan være vanskelig å søke hjelp, og siden kommunen er liten har vi jobbet mye med hvordan vi kan utvikle tilbudet slik at flest mulig tar kontakt. Både mannlige og kvinnelig helsepersonell er tilgjengelig for å hjelpe. Det er iverksatt forebyggende tiltak, samt planlegges folkemøte. Videre har kommunen forsterket med mer personell innen psykiatri, helsestasjon og veiledning. Vi har dialog med fylkesmannen der vi både får assistanse/veiledning og mulighet til å søke om ekstra midler til økt ressursbruk.


Kommunen skal ivareta alle

Kommunens rolle er å være tilgjengelig og støttende for alle innbyggere som er berørt av denne saken, uavhengig av ståsted. Vi oppfordrer innbyggere til å ta ekstra godt vare på hverandre og vise omsorg.

 

Tiltak kommunen konkret har startet med er:

  • Tilgjengelighet i forhold til flere helsefagpersoner, avtaler gjøres på telefon. Vi har mulighet til hjemmebesøk eller samtaler på kontor/anonyme steder. Alle samtaler behandles konfidensielt. Tilbudet er til alle som trenger noen å snakke med. Vi har kompetanse til å henvise videre dersom noen trenger det. Vi har også samarbeid med akutt ambulant team i Narvik dersom noen opplever at det lokale tilbudet føles for nært.
  • Mer tilstedeværelse på skoler både av helsesøster og barne- og ungdomsarbeider.
  • Vi har fått gode kontaktpersoner med samarbeidende kompetansesenter. Noen av disse kommer til Tjeldsund for å bistå i klasser, til foreldre og lærere samt på folkemøte.
  • Veiledning og kompetansebygging til lærere på berørte skoler er startet. Det vil også bli et forebyggende arbeid videre med kurs og veiledning til alle ansatte på skole og i barnehage i forhold til samtaler med barn og unge.
  • Kommunen reviderer veileder som skal distribueres ut om kort tid. Denne veilederen skal gjøres kjent av alle ansatte i skole og barnehage samt legges ut på vår hjemmeside.
  • Kommunen planlegger et folkemøte der kommunenes kriseledelse, politiet og andre eksterne samarbeidspartnere vil være tilstede. Her vil det bli rom for spørsmål til alle instanser som bidrar i arbeidet.

 

Ta kontakt

Kommunens overordnede målsetning er at slike hendelser ikke skal kunne skje. Vi er en liten kommune som har flere mindre bygder. Alle innbyggere berøres av slike hendelser der forholdene er små. Kommunen ser det som viktig å skape trygghet i samfunnet og trenger derfor innbyggernes tilbakemeldinger og samarbeid videre. Vi håper flere vil komme på folkemøtet.

Kriseteamet ønsker å påpeke at vårt arbeid videre avhenger av at dere som er berørt, dere som er pårørende, venner eller naboer ønsker hjelp fra oss. Vi har til sammen mye kompetanse for å kunne hjelpe de som trenger det, både av mindre eller større omfang.

Kriseteamet vil arbeide aktivt videre med å tilby innbyggerne hjelp, fortsette med forebyggende arbeid, herunder kompetansebygging og veiledning for de som arbeider med barn og unge, være synlig og tilgjengelig.

Vi oppfordrer alle som har det vanskelig eller som kan ha tanker eller spørsmål til å ta kontakt. Alle henvendelser vil håndteres med konfidensialitet. Vi jobber også nå med muligheten til å få på plass en anonym «chattekanal» med helsepersonell i kommunen.

 

 

Kriseteamets helsefaggruppe består av:


Kommuneoverlege Barbro Hætta Tlf 91 31 89 31 barbro.haetta@skanland.kommune.no

Helse- og omsorgssjef  Elisabeth Horn  Tlf 97 52 20 73 elisabeth.horn@tjeldsund.kommune.no

Psykiatrisk sykepleier Eva Pedersen Tlf 47 60 82 75 eva.pedersen@tjeldsund.kommune.no

Helsesøster Lena Torbergsen Tlf 91 33 88 20 lena.torbergsen@tjeldsund.kommune.no

Psykiatrisk sykepleier Helge Markussen tlf 95 81 71 38 helge.markussen@skanland.kommune.no

 

Andre instanser:

ETS Medisinske senter Tlf 77 08 95 65 Legevakt Tlf 116 117

Spesialisthelsetjenesten Ambulant akutt team Narvik Tlf 76 96 86 11 (døgnåpent)

Voksen psykiatrisk poliklinikk Narvik Tlf 76 96 86 00 (Trenger henvisning)

Barne- og ungdomspsykiatrisk Narvik Tlf 76 96 86 70 (Trenger henvisning) 

Politi Tlf 75 58 90 00 eller 02800

ETS barneverntjeneste Tlf 95 05 31 64

Prest Tlf 76 91 91 43

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende Tlf 800 57 000

Incestsenter for gutter (IFM) Oslo: 22 42 42 02 Tønsberg: 33 31 87 50 

 

 

Ordfører Liv Kristin Johnsen vil være tilgjengelig for spørsmål fra pressen.
Tlf 918 02 758 / mail
liv.kristin.johnsen@tjeldsund.kommune.no