Ordfører Liv Kristin Johnsen.jpgKontaktinformasjon til ordfører:

Mobiltelefon: 918 02 758.
E-post: liv.kristin.johnsen@tjeldsund.kommune.no

 

 

 

 

Fakta om valg av ordfører og ordførerens mandat

Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører. Valget gjelder for hele valgperioden. Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Ordfører er rettslig representant for kommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfeller hvor myndigheten ikke er tildelt andre.

Ordfører har møte- og talerett i alle kommunale organer, men har bare stemmerett og forslagsrett hvis ordfører er valgt medlem. Ordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret i organer hvor ordfører ikke er medlem. Kommunestyret kan delegere til ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Viser til § 9 i Kommuneloven.

Varaordfører

Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører, og det velges ny varaordfører. Varaordfører kan utføre oppdrag på vegne av ordfører. Gunnhill Andreassen er varaordfører i Tjeldsund kommune.