Formål 

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har 224,441 millioner kroner i barnefattigdomsmidler som skal fordeles i 2018.
 

Målgruppe 

Barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, samt deres familier når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.
 

Hvem kan søke 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.
 

Hvor søker jeg 

Alle søknader sendes Bufdir gjennom Bufdirs søknadsportal (https://soknadsportal.bufdir.no/). 

Søknadsfrist er 8. desember 2017.
Tjeldsund kommune mottar deretter innkomne søknader samlet fra Bufdir og foretar en administrativ og politisk vurdering og prioritering av alle innkomne søknader, på grunnlag av kommunens konkrete målsetninger for barne- og ungdomsarbeidet, og på bakgrunn av lokale levekårsutfordringer for barn og ungdom. Bufdir tar sikte på å være klar med fordelingen av fattigdomsmidlene i april/mai 2018.

All informasjon om søknadskriterier, søknadsskjema og mer informasjon finner du på Bufdirs sider her.

Kontaktperson i Tjeldsund: Barne- og ungdomsleder Linn-Eva Sæter, tlf. 97611443 e-post: linn-eva@tjeldsund.kommune.no