Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og
ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og
unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes
inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. Det er et mål at tiltakene i tillegg til å oppfylle formålet også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø. 

Målgruppe
Barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, samt deres familier når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Hvem kan søke
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. 

Hvordan søke
Alle søknader sendes Bufdir via Altinn innen fristen 02. desember 2016. Lenke til søknadsskjema på Bufdir sine nettsider.

Tjeldsund kommune mottar deretter innkomne søknader samlet fra Bufdir, foretar en administrativ og politisk vurdering og prioritering av alle innkomne søknader, på grunnlag av kommunens konkrete målsetninger for barne- og ungdomsarbeidet, og på bakgrunn av lokale levekårsutfordringer for barn og ungdom. Bufdir tar sikte på å være klar med fordelingen av fattigdomsmidlene i løpet av april 2017.

Se Bufdir’s nettside for mer info, regelverk, veileder og lenke til søknadskjema

Kontaktperson i Tjeldsund: 
Linn-Eva Sæter  
tlf: 76919156 / 97611443  

e-post: linn-eva@tjeldsund.kommune.no