Videre kan tillatelse gis for: 

  • fastboende - ervervsmessig kjøring. 
  • funksjonshemmede. 
  • eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg. 
  • kjøring i utmarksnæring for fastboende. 
  • transport av ved.

Søknad 

Kommunen behandler søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag. Tjenesten gjelder tilfeller der tillatelse ikke er direkte hjemlet i loven.

>> Søknad om dispensasjon fra lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag (PDF)

Vedlegg til søknad:

  • Ved transport i forbindelse med funksjonshemning må legeattest vedlegges. 
  • Kart over trase

Det er søkers ansvar å innhente tillatelse hos grunneier.

Lover og forskrifter:

Veiledning

Kommunen gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det må søkes tillatelse til. 
Søknad om dispensasjon må være skriftlig, og ellers inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling til saken. 

Kontaktinformasjon:

Dag Erik Grønnerød, tlf 908 62 696, e-post: dagerik.gronnerod@tjeldsund.kommune.no

Søknaden sendes til:

Tjeldsund kommune, 9444 Hol i Tjeldsund