09.00 - 10.00 Informasjon fra Statsforvalteren
10.00 - 12.00 Presentasjon fra Kommunesektoren (KS) vedrørende kommunepasset
12.00 - 12.30 Lunsj
12.30 - 13.30 Fortsettelse av presentasjon fra KS

 

Sakstype Saksnummer Sakstittel
PS 01/23 Krav om lovlighetskontroll av vedtak fattet av Tjeldsund kommunestyre i møte 141222 - sak 110/22 grunnet mangelfull utredning jf. kommunelovens § 59
PS 02/23 Henvendelse om tilbakekjøp av boligtomt T12 - 16/712 i Dyrvikhøgda
PS 03/23 Søknad om endring av vegavgift - Fjellveien
PS 04/23 Temaplan for idrett, friluftsliv og kultur
PS 05/23 Alkoholpolitisk handlingsplan
PS 06/23 Leie av lokaler til Sandstrand montesorriforening
PS 07/23 Stans av bredbåndsutbygging
PS 08/23 Tjeldsund kommune - erverv av eiendom
PS 09/23 Debatthefte 1 - 2023
PS 10/23 Debatthefte 2 - 2023
PS 11/23 Orienteringer og drøftinger
PS 12/23 Referatsaker
PS 13/23 Raportering delegerte vedtak
PS 14/23 Innbyggerforslag - Mistillit mot kommuneadministrasjonens øverste leder - kommunedirektør
FO 01/23 Spørsmål til ordfører kommunestyret 22.02.23

 

Evenskjer , 17. februar 2023

Helene Berg Nilsen
ordfører

 

Dokumenter til møte i kommunestyret 22.02.23