Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter
konsesjonsloven § 2 og § 3. Maksimalsats fastsatt av staten.
         kr                                          5 000
Søknad om delingssamtykke etter lov om jord § 12.
Maksimalsats fastsatt av staten. 
         kr                                          2 000
Utarbeidelse av gjødselsplan
Inntil 15 skifter          kr                                          1 200
Over 15 skifter          kr                                          1 700
Årlig oppfølgingsplan          kr                                             500
Jordprøvetaking; beregnes et gebyr på grunnlag av anvendt tid, jfr. Timepris