Tjeldsund kommune har i tråd med Plan- og bygningsloven §4-1 utarbeidet planprogram for kommuneplanenes arealdel. Planprogrammet er på mange måter en «plan for planen» ved at det skal gjøres rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. Hensikten er å legge til rette for en åpen planprosess som sikrer bred og hensiktsmessig medvirkning og involvering fra alle berørte parter gjennom hele prosessen.

 

Planarbeidet bygger på vedtak av kommunal planstrategi i kommunestyret sak KST 161/20 den 9.desember 2020. Planstrategien legger opp til at det skal utarbeides ny kommuneplan for Tjeldsund kommune, der arbeidet med kommuneplanens arealdel startes når de store linjene i samfunnsdelen er på plass. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 30.mars 2022, kunngjøring med tilhørende dokumenter til samfunnsdelen kan ses her.

 

Det informeres videre om mulighet til å sende inn arealinnspill, der man kan løfte spesifikke arealmessige innspill til arealdelen. Mer informasjon ses i planprogrammet og i eget skjema som legges ved under. Frist for innsending av arealinnspill er satt til 30.november 2022.

 

Dersom man ønsker planprogrammet på samisk, kan man ta kontakt per post@tjeldsund.kommune.no