Det er blitt gjennomført en reguleringsendring etter forenklet prosess av «Evenskjer sentrum» vedtatt 04.september 2003, etter pbl §12-14 andre ledd.

Endringen gjelder omregulering av området som inngår i deler av eiendommene gnr. 16 bnr. 262 og 257 ved båthavna på Skjærran. Det aktuelle området er blitt omregulert fra «industri/forretning/kontor», til reguleringsformålet «parkering» med tilhørende planbestemmelser om korttidsparkering for bobiler og campingvogner.