Registrer deg digitalt for vaksinasjonskø for Covid-19

Etter vaksinasjonsforskriftens § 2 og smittevernloven § 3-8 skal kommunene tilby og gjennomføre vaksinasjonsprogram. Ifølge beredskapslovgivningen plikter kommunen å sørge for nødvendig vaksinasjon av kommunens innbyggere i en pandemisituasjon. Dette ansvaret omfatter blant annet å sørge for nødvendige ressurser, så som egnede lokaler, lagringsfasiliteter til vaksine, tilstrekkelig opplæring/ kompetent personell og smitteverntiltak tilpasset smittesituasjonen lokalt. 

 

I forbindelse med vaksinering mot covid-19 har kommunene Evenes og Tjeldsund anskaffet et digitalt system som gjør det mulig for innbyggere å sette seg på venteliste for vaksinering. Når du som innbygger har registrert deg, vil du etter hvert bli tildelt time for vaksinering. Tildeling av time forvaksinering skjer på bakgrunn av nasjonale retningslinjer, basert på hvor mange vaksiner kommunene vil motta.  

 

Alle innbyggere kan registrere seg via denne linken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294 

Husk at å registrere seg i vaksinasjonskø er gratis, du trenger ikke kjøpe abbonement i Helseboka for dette. Les mer her

Er du midlertidig bosatt i kommunene og tilhører en av de overnevnte gruppene har vi også ansvaret for å tilby deg vaksine. Du registrerer deg da på lik linje med innbyggerne i kommunen.   

Du kan registrere deg selv, eller registrere plass i køen på vegne av andre.  

For de som ikke kan registrere seg via Helseboka vil det være mulig å ta kontakt på Vaksinetelefon 947 96 421 hverdager kl 09-11 (gjelder fra onsdag 6. januar). 

 Grunnet vaksinens korte holdbarhet vil tildeling av time skje på kort varsel. Alle må vaksinere seg to ganger. Når du setter deg i kø og får tildelt time, vil du også bli tildelt time nummer to. Vi ber om at begge tildelte timer benyttes. Det vil dessverre ikke være mulig å endre på tildelte timer.  

 

Det er vanskelig å si på forhånd hvor lang tid det vil ta fra du registrerer deg i køen, frem til time blir gitt. Om det skulle gå noe tid, ber vi deg være tålmodig. Grunnen til at vi avventer med å tildele deg time, er at vi ikke har mottatt nok vaksiner til alle som ønsker det, og må prioritere.  

 

Kommunenes hjemmeside vil bli oppdatert med vaksinestatus fortløpende.  

 

Vaksineringen vil foregå i Skånlandshallen. Beboere på sykehjem vil få tilbud om sin vaksine der de bor.   

Registrering i helseboka – har du behov for hjelp?

Kommunen er kjent med at enkelte innbyggere har fått henvendelser fra personer/ firma med tilbud om hjelp og bistand til registrering i Helseboka. Innbyggerne blir bedt om å oppgi personlige opplysninger. Kommunen har ikke inngått samarbeidsavtale med firmaer om slik bistand og anmoder innbyggerne om ikke å benytte seg av slike tilbud.

Dersom det er  behov for hjelp til registrering – Ta kontakt med kommunen via vaksinasjonstelefonen:  94 79 64 21. Telefonen er betjent hverdager mellom kl 09-11.  

kommunevåpen Evenes og Tjeldsund

14.01.2021 Informasjon om koronavaksinasjon i Evenes og Tjeldsund kommuner

Informasjon om koronavaksinering i Evenes og Tjeldsund kommuner  

Evenes og Tjeldsund kommunene er allerede i gang med vaksinering av Covid-19 ved sykehjemmene i våre kommuner. Kommunene mottar små og varierende menger av vaksiner, og vaksinering av innbyggere må planlegges nøye. Fra vaksinen sendes fra sentralt lager og til vi må vaksinere innbyggerne, kan det gå maksimalt fem døgn. For å lykkes i dette arbeidet er vi avhengig av et godt samarbeid med dere innbyggere og vi oppfordrer alle til å gi beskjed til oss om dere ønsker, eller ikke ønsker vaksine mot Covid-19 (se mer informasjon i avsnittet om Helseboka).  

 

Frivillig og gratis  

Det er frivillig å vaksinere seg. Koronavaksinasjon er gratis. 

Transport til og i fra vaksinasjonsstedet må dekkes av den enkelte, og vil ikke refunderes av Pasientreiser.  

 

Foreløpig prioriteringsrekkefølge  

Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og hvor raskt vi kan tilby dem til anbefalte grupper. I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Regjeringen har besluttet at disse gruppene er prioritert til vaksinering:  

 1. Beboere i sykehjem   

 1. Eldre over 85 år   

 1. Eldre over 75 år og deretter de over 65 år, samt enkeltpersoner med høy risiko i alderen 18-64 år. 

 1. Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før. Også her vil prioriteringen gjøres ut ifra alder; 55+, 45+, 35+, 25+ og 18+.  

Helsepersonell prioriteres nå i begynnelsen med 20% av kommunens tildelte doser.   

Kommunene følger de til enhver tid gjeldende sentrale anbefalingene for prioritering, så rekkefølgen kan bli endret.    

 

Helseboka 

ETS medisinske senter har valgt å bruke «Helseboka» som et støttesystem for å administrere arbeide med vaksinering. Vi ber vi alle innbyggere over 18 år, som ønsker vaksine, om å sette seg i vaksinasjonskø. Dette gjør du ved å registrere seg i Helseboka uavhengig av hvor du står i prioriteringskøen. Om du ikke ønsker vaksinen, så ber vi deg om å registrere dette også. Er du midlertidig bosatt i kommunene og tilhører en av de overnevnte gruppene, har vi også ansvaret for å tilby deg vaksine.  

 

Du registrerer deg i vaksinasjonskø i Helseboka ved å benytte deg av denne lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294 (lenke finnes på kommunenes hjemmesider).  Etter fullført registrering vil du motta en bekreftelse på sms. 

  

Dersom du har problemer med å registrere deg i Helseboka, kan du ta kontakt på Vaksinasjonstelefonen 94 79 64 21, som er betjent hverdager mellom kl 09-11.  

 

Før innbyggere under 65 år vil kunne bli tildelt time for vaksinering, vil man først få noen oppfølgingsspørsmål fra Helseboka. Vi ber deg svare på disse slik at vi raskt kan fange opp om du er i risikosonen eller ikke.  

Grunnet vaksinens korte holdbarhet og ujevne leveringer, vil tildeling av time skje på kort varsel. Vi ber om at tildelt time benyttes, da den ikke vil være mulig å endre.  

Da alle skal ha to doser av vaksinen vil tildeling av time til dose to skje samtidig med tildeling av time til første dose.     

  

Hvor og når utføres vaksinasjon?  

Oppmøtested vil stå i SMS-innkallingen du får fra Helseboka som sender ut melding på vegne av ETS-medisinske senter. Tidspunkt for vaksinering bestemmes av når vi får levert vaksinene og hvilken prioritet du har i køen. Vaksineringen vil pågå over flere måneder da vi får tilsendt kun få doser av gangen.  

 

Det vil tilbys vaksinering i sykehjem, samt i hjemmet i spesielle tilfeller der man er for syk til å oppsøke vaksinasjonsstedet. Eventuell vaksinering i hjemmet må avklares med hjemmesykepleien.    

 

Kan man få covid-19 eller bivirkninger av å ta en vaksine?
  
Ingen av de godkjente vaksinene inneholder levende koronavirus, så du vil ikke få covid-19 av å vaksineres. Man kan få lettere bivirkninger som minner om symptomer man kan få ved for eksempel mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid-19 sykdom.  

 

 

Informasjon fra nasjonalt hold:  
Mer info om koronavaksinen finner du på www.helsenorge.no  og www.fhi.no.   

 

 

 

Har du spørsmål om vaksinasjon, kan du kontakte:  

Nadezda Wessel   

Stine Fedreheim  

Kommuneoverlege i Evenes og Tjeldsund  

Helse og omsorgsleder, Evenes kommune  

Tlf. 915 15 954  

Tlf. 918 19 032  

  

Vennlig hilsen  

Beredskapsledelsen i Evenes kommune og Tjeldsund kommune.  

5.1.2021 Tjeldsund kommune har startet vaksinering mot Covid-19

05.01.2021 

I henhold til nasjonal prioritering er sykehjemsbeboere prioritert som første gruppe for vaksinering. På Skånland sykehjem fikk de første beboerne sin vaksine i går, resten av de tildelte 20 dosene med vaksine vil bli satt i dag.

Det vaksineres fortløpende ette hvert som vi får tildelt nye vaksiner. Etter planen vil vi få 10 doser i neste uke, og vaksineringen fortsetter.

kommunevåpen Evenes og Tjeldsund

Desember 2020: Informasjon om koronavaksinasjon i Evenes og Tjeldsund kommune

Evenes og Tjeldsund kommune planlegger i felleskap koronavaksinering.

Vi vet ikke ennå når kommunene mottar vaksinene, men vi har fått signaler om at vi må være klar til å vaksinere tidlig i 2021. Vaksinene blir sendt ut til kommunene i flere omganger. Fra vaksinene sendes sørfra og til må vaksinene innbyggerne, kan det gå maksimalt fem døgn. Dette er årsaken til at vi må planlegge nøye og samarbeide med Evenes kommune og ETS medisinske senter om koronavaksinering. 

Hvor utføres vaksinasjon?

Massevaksinasjonen utføres på Skånlandshallen, Evenskjer. Dato er ikke fastsatt da det bestemmes av når vi får levert vaksinene.  Det vil være vaksinering i sykehjem, omsorgsbolig og i hjemmet, i spesielle tilfeller der man er for syk til å oppsøke vaksinasjonsstedet. 

Frivillig og gratis

 • Det er frivillig å vaksinere seg
 • Koronavaksinasjon blir gratis
 • Personer som prioriteres for vaksinering vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig for prioriterte personer å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Slik prioriteres ulike grupper (ikke endelig bestemt):
Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og hvor raskt vi kan tilby dem til anbefalte grupper. I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har regjeringen innstilt på følgende prioritering: 

 1. Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 2. Eldre over 85 år 
 3. Eldre over 75 år og deretter de over 65 år 
 4. Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før.  

Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg.

Får man covid-19 eller bivirkninger av å ta en vaksine?
Ingen av de aktuelle vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus, så du vil ikke få covid-19 av å vaksineres. Man kan få lettere bivirkninger som minner om det man kan ha ved for eksempel mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid-19 sykdom.

Informasjon fra nasjonalt hold:
Mer info om koronavaksinen finner du på www.helsenorge.no  og www.fhi.no.

 

Har du spørsmål om vaksinasjon, kan du kontakte:

Nadezda Wessel

Kommuneoverlege i Evenes og Tjeldsund, tlf 915 15 954 / nadezda.wessel@tjeldsund.kommune.no

 

Stine Fedreheim

Helse og omsorgsleder, Evenes kommune, tlf 91819032 / stine.fedreheim@evenes.kommune.nom

 

Forberedelse for koronavaksinering i Tjeldsund kommune

De enkelte kommunene skal etter forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram tilby og gjennomføre koronavaksinasjon til dem som omfattes av anbefalingene og som oppholder seg i kommunen.

Tjeldsund og Evenes kommune samarbeider om felles koronavaksinering. Det er utarbeidet en felles plan for vaksinasjon basert på råd fra folkehelseinstituttet (FHI).

Fylkesmannen i Troms og Finnmark får oversendt planen fra Tjeldsund kommune for godkjenning 18. desember.

 

Helsedirektoratet sørger for distribusjon av utstyr til den enkelte kommune, inkludert vaksinasjonsutstyr og utstyr for transport, oppbevaring og temperaturkontroll av vaksiner for intern distribusjon i kommunen. Utsending av vaksineutstyr starter 15. desember 2020.

 

Det er ikke satt noen dato for når vaksinene kommer til kommunen. Folkehelseinstituttet fordeler tilgjengelige vaksinedoser beregnet ut fra antall mennesker i de aktuelle gruppene i kommunen basert på tilgjengelig informasjon i sentrale registre, og FHI opplyser kommunene om hvor mange doser de får og når. Kommunene vil få minimum 5 dager fra varsling av antall doser som er fordelt til kommunen og til levering av disse. Det er derfor viktig at kommunen har en god plan for vaksineringen. For Tjeldsund og Evenes kommune vil Skånlandshallen ved Skånland skole benyttes til dette. Vi har pr. i dag ingen informasjon om hvor mange vaksiner vi får i første sending.

Det vil bli varslet når kommunen har fått nærmere beskjed om når de første vaksiner ankommer.

 

Regjeringen har besluttet at risikogrupper skal tilbys vaksine først, deretter helsepersonell. Dette kan endres hvis smittetrykket endrer seg betydelig. Risikogrupper omfatter:

 1. beboere i sykehjem og aldershjem/omsorgsboliger
 2. eldre over 85 år
 3. eldre mellom 75 og 84 år
 4. eldre mellom 65 og 74 år
 5. personer i alderen 18–64 år som har en eller flere sykdommer som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirusinfeksjon

 

Prioriteringslisten kan bli ytterligere detaljert. Det vil sannsynligvis også komme en ytterligere oppdeling av helsepersonell i mindre grupper avhengig av risikoen for å bli smittet.

I Tjeldsund og Evenes kommuner er det totalt registrert 2.559 personer i kategori risikogruppe. Dette ifølge ETS medisinske senters registrering. Av disse er det i Tjeldsund 586 registrert i gruppen for aldersmessig risiko, det vil si personer over 65 år. Tjeldsund kommune har totalt 331 helsepersonell som jobber i pasientnært arbeid. Av disse tilhører 47 helsepersonell til den private behandlingsinstitusjonen Sigma Nord AS, mens øvrig antall er helsepersonell i Tjeldsund kommune.

21.12.2020 Vaksinasjonsliste til de over 65 år blir sendt ut i dag

Vaksinasjonsliste med oversikt over innbyggere over 65 år blir sendt ut i dag med SvarUt-tjenesten. 

Vi jobber med planlegging av registrering/innkalling til vaksinasjon. Mer informasjon kommer senere.

Slik bruker Tjeldsund kommune Helseboka

Tjeldsund og Evenes kommune benytter Helseboka til følgende tjenester: 

 • Vaksinasjonskø 

 • Koronatesting 

 • Tildeling av timer til vaksinering 

Disse tre tjenestene er gratis, og koster ingenting verken i Helseboka eller i kommunen. 

Helseboka tilbyr også andre tjenester, men det er ikke nødvendig at du som innbygger benytter deg at disse tjenestene for å få et godt helsetilbud i kommunen. De øvrige tjenestene Helseboka leverer kan koste noe. 

Dessverre er det slik at når du har registrert deg i vaksinasjonskø, så kommer dette bildet opp.  

 

  

 

Det er ikke nødvendig å klikke inn her og registrere seg som bruker av Helseboka. Du vil IKKE kunne kommunisere direkte med ditt helsepersonell ved å klikke deg videre her. Til det benytter vi helsenorge.no som er en offentlig og gratis tjeneste.  

Har du mottatt en SMS fra Helseboka om at du står i vaksinasjonskø eller har fått SMS om bekreftet time til Covid-19-test er det altså ikke nødvendig å registrere seg videre. 

 

Hvis du ønsker å booke legetimer via nett gjøres dette på Helsenorge.no. 

Her får du også muligheter for bl.a: 

 • Bestille legetime 

 • E-konsultasjon 

 • Bestille videokonsultasjon hos de leger som tilbyr dette 

 • Fornye og holde deg orientert om hvilke resepter du har 

 • Se oversikt over dine vaksiner 

 • Bytte fastlege 

 • Finne prøvesvar for covid-19 

 

Her finner du også generelle råd på hvordan vi kan ta vare på oss selv og andre gjennom den pågående epidemien