Konsesjon

Den som erverver en konsesjonspliktig eiendom må søke om konsesjon (tillatelse) fra myndighetene. Et erverv er eiendomsovergangen fra tidligere eier (overdrager) til ny eier (erverver). Erverv er et fellesord for forskjellige måter å få en eiendom på, som arv, kjøp, gave osv.

Et vanlig tilfelle der man må søke konsesjon er når eiendommen er bebygd og er større enn 100 dekar totalt eller har mer enn 25 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord.

Søknadsskjema finner du ved å bruke denne linken: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/skjema

Søknad om konsesjon skal sendes inn til Tjeldsund kommune, 9444 Hol i Tjeldsund. Søknaden blir tatt opp til behandling og vedtak blir sendt tilbake til søker når saken er ferdig behandlet. Skjøte, sammen med kommunalt konsesjonsvedtak, sendes så til kartverket for tinglysning.

N.B. Ved konsesjonsbehandling påløper det et behandlingsgebyr som utstedes til søker.

 

Konsesjonsfrihet

Det er ikke alle som trenger å søke om konsesjon. Konsesjonsloven inneholder svært mange unntak og det er bare noen få prosent av eiendomservervene hvert år som er konsesjonspliktige.

Når konsesjonsfrie erverv skal tinglyses, må den nye eieren dokumentere at ervervet er konsesjonsfritt. Dette gjøres ved å bruke skjemaet SLF-360, egenerklæring om konsesjonsfrihet (grønn). Egenerklæringen viser at ervervet ikke er konsesjonspliktig og hvilket av lovens unntak som gjelder. Skjemaet dekker mange forskjellige unntak, så ta en titt på rettledningen hvis du er usikker på hvilke punkter som skal fylles ut. Landbruksforvaltninga kan også veilede deg om utfylling av egenerklæringen.

Søknadsskjema finner du ved å bruke denne linken: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/skjema

Søknadsskjema skal sendes inn til Tjeldsund kommune, 9444 Hol i Tjeldsund. Skjemaet blir underskrevet og verifisert av kommunens saksbehandler, deretter sendt i retur til søker. Skjøte, sammen med ferdig underskrevet skjema om konsesjonsfrihet, sendes til kartverket for tinglysning.

 

Veiledning/kontaktinfomasjon

Kommunen kan bistå søker med veiledning i forbindelse med behandling etter konsesjonsloven.

Ved spørsmål, kontakt Dag Erik Grønnerød, tlf 908 62 696, e-post: dagerik.gronnerod@tjeldsund.kommune.no