Valg av kommunestyre og sammensetning

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år. Viser til § 7 i kommuneloven.

Kommunestyrets mandat

Kommunestyret er det øverste kommunale organet. De treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Det innebærer at kommunestyret etter kommuneloven har et overordnet helhetsansvar for all kommunal virksomhet. I tillegg har kommunestyret ansvar for alle andre oppgaver som i lovverket forøvrig er tillagt kommunen. Viser til § 6 i kommuneloven.

Kommunestyret er gjennom kommuneloven og øvrig lovverk tillagt myndighet direkte. I tillegg er kommunestyret gjennom forskrifter m.v. tillagt delegert myndighet på en rekke områder. Kommunestyret delegerer myndighet til politiske organ eller til kommuneadministrasjonen slik det finner det hensiktsmessig innenfor de begrensninger for delegasjon av myndighet som lov og forskrift setter.

Arbeidsform

Kommunestyrets arbeidsform er tilnærmet utfyllende beskrevet i kommuneloven. Utgangspunktet er at kommunestyret utfører sine oppgaver i åpne, forhåndsannonserte møter under ledelse av ordfører.