Planen skal legges fram for politisk behandling i kommunestyret i løpet av høsten.

Tekstdelen ligger her for gjennomsyn:
Kommunal hjorteviltplan