Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ønsker derfor å samarbeide med organisasjoner og foreninger i Nordland for å spre mer kunnskap om trafikksikkerhet til deres medlemmer.

NFTU jobber spesielt med å nå tilstandsmålene satt i «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017». Det omfatter å nå målene om at:

 • Flere bruker bilbelte
 • Flere sikrer barn i bil riktig
 • Flere bruker sikkerhetsutstyr når de går og sykler; hjelm, refleks, lys osv.
 • Flere overholder fartsgrensen
 • Færre kjører ruspåvirket av alkohol, narkotika, medisin osv.

Spesielt viktig er det å nå utsatte grupper i samfunnet, og de som kan påvirke andre:

 • Barn og unge (barnehage, barnetrinnet, ungdomstrinnet, videregående)
 • Studenter ved lærerutdanningene
 • Eldre trafikanter
 • MC-førere
 • Innvandrere
 • Yrkessjåfører

Hvis dere ønsker et samarbeid for å gjennomføre holdningsskapende arbeid som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelprøver, refleksdemonstrasjon eller lignende ta gjerne kontakt! Hvis dere ønsker et møte eller en felles idemyldring før eventuell søknad gi beskjed.

NFTU har i sin årsplan satt av noe midler for å bidra til felles tiltak med frivillige organisasjoner rettet mot tilstandsmålene i nasjonal handlingsplan.

Send derfor inn en søknad der dere beskriver tiltaket dere ønsker å gjennomføre samt kostnadsoverslag til silje.fisktjønmo@vegvesen.no.

Det er også mulig å søke om holdningsskapende midler med frist for vårhalvåret 10.03.17, mer informasjon om dette finnes her:

https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/lag-og- foreninger/trafikksikkerhet-holdninger.749588.aspx

NFTU oppfordrer interesserte og organisasjoner til å avgi høringssvar på «Regional Transportplan Nordland – Handlingsprogram 2018 – 29» hvor nytt handlingsplan for trafikksikkerhet er en del av det nye helhetlige handlingsprogrammet. Høringen finnes her:

https://www.nfk.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2017003188&scri pturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=17942&

 

Med ønske om en fin dag!

For Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) Med vennlig hilsen
Silje Fisktjønmo