Planområde er 58 daa. Planen skal legge tilrette for bygging av 250 - 300 studentboliger tilknyttet Norges brannskole. Det skal reguleres adkomstvei, g/s veier, parkering, friarealer mm. Det skal utredes nytt kryss mellom FV713 og FV824. Frist for innspill 20.4.2018

- Referat fra oppstartsmøte

- Forslag til situasjonsplan for studentboliger ved brannskolen

- Annonse i Harstad Tidende

- Varslingsbrev

- Område som skal reguleres