Formannskapet har behandlet detaljreguleringsplan for Ramstad boligfelt i møte den 27.3.19, sak. 33/19 og fattet slikt vedtak:

Formannskapet fremmer detaljreguleringsplan for Ramstad boligfelt og legger den ut til offentlig ettersyn, samtidig som planforslaget sendes på høring, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10. Planforslaget er vist på kart i målestokk 1:2000 i A3 datert 10.3.19. Bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende vedlegg er datert 10.3.19

Hensikten med planen er å legge til rette for boliger med tilhørende anlegg. Planformålet er i tråd med kommunedelplan for Fjelldal/Ramstad hvor område er avsatt til fremtidig boligbebyggelse.

Plankart    Planbestemmelser    Planbeskrivelse    Vedlegg 1 - sammendrag av innspill ved varsel om oppstart     Vedlegg 2 - risiko, sårbarhet og klimaendring

Protokoll og saksfremlegg    Adresseliste

Trafikkanalyse Fjelldal V3

Dokumenter ved varsel om oppstart av planarbeid