Formannskapet har behandlet detaljreguleringsplan for KalshågenII i møte den 10.10.18, sak. 84/18 og fattet slikt vedtak:

Formannskapet fremmer detaljreguleringsplan for Kalshågen II og legger den ut til offentlig ettersyn, samtidig som planforslaget sendes på høring, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10. Planforslaget er vist på kart i målestokk 1:2000 i A3 datert 30.9.18. Bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende vedlegg er datert 30.9.18

Hensikten med planen er å legge til rette for boliger med tilhørende anlegg, lekeplass og naust. Planformålene er i tråd med kommunedelplan for Fjelldal/Ramstad hvor område er avsatt til fremtidig boligbebyggelse og fremtidig naust.

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Vedlegg 1 - sammendrag av innspill til varsel om oppstart

Vedlegg 2 - trafikkforhold

Vedlegg 3 - risiko, sårbarhet og klimaendring

Trafikkanalyse utarbeidet av Norconsult V3

Prinsipper for vann og avløp

Vedtak og saksfremlegg

Brev om utlegging til offentlig ettersyn

Illustrasjoner:

1

2

3

Dokumenter ved varsel om oppstart av planarbeid