Hjemmel for kommunal politivedtekt fremkommer av lov om politiet av 4. august 1995 nr. 53 § 14 første ledd.

«I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans departementet

fastsetter, kan det gis bestemmelser

  1. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder klistring og maling på vegger, murer o l., på steder som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder og hundehold fastsettes etter hundeloven
  2. i samsvar med lokale sedvaner, om hus- eller grunneiers plikt til på de steder som er nevnt i nr. 1, å holde det rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i umiddelbar tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø når det er glatt
  3. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når arrangementets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av forening eller lignende sammenslutning
  4. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter § 11. Nærmere frist for innlevering av slik søknad kan fastsettes
  5. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte
  6. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under regulering i andre lover
  7. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet
  8. om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan fastsettes at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd»

 

 

Det er opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjøre hvilke bestemmelser man ønsker skal gjelde i lokal politivedtekt.

 

Utkastet er utarbeidet etter normalpolitivedtektene fra Politidirektoratet, samt gjeldende forskrifter for områdene i gamle Skånland og gamle Tjeldsund. Merknadene som er påført under hver bestemmelse er forklarende tekst fra politidirektoratet, og vil ikke framkomme i endelig forskrift om politivedtekter.

 

Politirådet i Tjeldsund har bearbeidet utkastet og fattet følgende vedtak:

«Revidert utkast til forskrift om politivedtekter sendes på høring i 3 uker. Det tas sikte på behandling av forskriften i kommunestyret 09.12.2020.»


Utkast forskrift om politivedtekt for Tjeldsund kommune

 

Merknader kan sendes til

Post@tjeldsund.kommune.no

Eller til:
Tjeldsund kommune
Postboks 240
9439 Evenskjer

 

Merknader må være innkommet innen 30.11.2020