Valg av formannskap og sammensetning

Formannskapet har 5 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Medlemmene skal velges blant kommunestyrets
medlemmer etter forholdsvalg. Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder for formannskapet.

Formannskapets mandat

Formannskapet har de oppgaver som etter kommunelovens § 8 er tillagt formannskapet. Dette innebærer behandling av forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak med innstilling til kommunestyret. Utover dette avgir formannskapet innstilling til kommunestyret i alle økonomi- og budsjettsaker som går utover den myndighet formannskapet selv er tillagt gjennom gjeldende delegasjonsreglement.

Formannskapets er også kommunens faste utvalg for plansaker.