Formålet er å bidra til samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, og på denne måten utjevne sosiale helseforskjeller. Folkehelse er definert som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Sykdom og habilitering/rehabilitering faller utenfor folkehelsebegrepet.

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen, jf Folkehelseloven.

Folkehelsearbeid i Tjeldsund kommune er godt forankret. Det er politisk vedtatt at folkehelseperspektivet skal legges til grunn for all virksomhet der kommunen deltar, både politisk og administrativt.

Kort forklart er folkehelsearbeid alt som medfører friskhet, forebygger sykdom, gir god helse og trivsel i en befolkning. Hele 90% av folkehelsen skapes utenfor helsesektoren.

Det som i størst grad påvirker folkehelsen er oppvekst, bomiljø, utdanning, inntekt, arbeid og livsstilsvalg. Folkehelsearbeid utføres av politikerne, i alle sektorer i kommunen og av frivillige organisasjoner og ildsjeler rundt omkring i kommunene.