Evenes kommune bygger opp ny avdeling og samarbeider på noen områder med Narvik kommune. Blant annet havnesamarbeid og bygge-, deling og reguleringssaker. I en overgangsfase utover høsten vil Tjeldsund kommune fortsatt ha et ansvar for noen saksområder. Dette gjelder blant annet Brann og Redningstjeneste og felles brannsjef, samt frem til 30.09.19 enkle byggesaker.
 
Kontaktopplysninger:
 
Evenes kommune, 
Sentralbord: 76981500
Besøksadresse: Bergvikveien 11 8533 Bogen i Ofoten.
Leder: Stein Even Fjellaksel
 
Tjeldsund kommune:
Sentralbord: 7619100
Besøksadresse: Tjeldøyveien 800, 9444 Hol i Tjeldsund
Leder: Ole Øystein Lindebø
 
 
Evenes kommune – Nye rutiner for behandling av bygge og oppmålingssaker, reguleringsplaner
Evenes kommune har inngått samarbeidsavtale med Narvik kommune   for bygge, deling og reguleringssaker. Dette gjelder fra  01.07.19 og vil gjelde følgende saksområder:
 
Byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven fjerde og femte del.
Dispensasjoner fra gjeldende areal- og reguleringsplaner, jf. plan- og bygningsloven kapitel.  19.
Saker om fradeling av eiendom, jf. plan- og bygningsloven kap. 26. 
Lov om eigendomregistering (matrikkellova) unntatt kapittel 4 som gjelder adresser til eigedommar og bygningar. 
Foruresningsforskriften kapittel 12, krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende 
Lov om eierseksjoner 
Behandling av private reguleringsplaner, jf. plan- og bygningsloven kap. 12.
Drift av kartløsning og planregister 
Råd og veiledning på fagområdene
 
Dette medfører en del endrede rutiner på dette området. Narvik kommune har delegert myndighet på fagområdene, og fatter vedtak i saker som ikke skal til politisk behandling i Evenes kommune.
 
Alle henvendelser og spørsmål  må fra 01.07.19 rettes til Narvik kommune.  Kontorsted vil være Narvik Rådhus, men det kan avtales møter i Evenes kommune. 
Gebyrregulativet og saksbehandlingsrutiner for Narvik kommune gjøres gjeldende for Evenes kommune. 
 
 
For å få en smidig overgang som mulig, vil det i en periode fra nå og frem til 01.07.19, skje en gradvis overføring av saken til behandling i Narvik. Tjeldsund kommune og Narvik vil også samarbeide om noen saker. Dette avklares i hver enkelt sak.
 
 
Kontaktopplysninger:
Fra 01.07.19:
Narvik kommune
Pb 64
8501 Narvik
 
www.narvik.kommune.no                                          
 
Besøksadresse: 
Narvik Rådhus. Enhet: Plan, bygg, kart og eiendom,  Kongens gate 45 8514 Narvik.
Telefon:  76 91 20 00
 
 
Vi gjør oppmerksom på at det,  i en overgangsfase, vil være noe ventetid for behandling av saker.