Ofoten Brann IKS skal sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger blir feid etter behov og minst én gang hvert fjerde år.

Forskriftens hovedprinsipp er at det skal feies så ofte som nødvendig for å hindre at brann eller andre skader oppstår. I utgangspunktet skal det enkelte fyringsanlegg vurderes med hensyn til hvor hyppig det er behov for å feie. Det er feieren sitt faglige skjønn som avgjør om det skal feies utover minstekravet.

For innmelding av nytt ildsted, skal dette meldes til kommunen enten pr post eller epost. Følgende skjema benyttes:

>> Skjema for innmelding av ildsted (PDF)

For mer informasjon

>> Informasjon om feiing og Ofoten Brann IKS (PDF)

Lover og forskrifter

Feie- og tilsynsgebyr

Feie- og tilsynsgebyret dekker driften av feiervesenet og bygger på selvkostprinsippet. Gebyret dekker minimum en feiing og ett tilsyn på 4 år.
Feie- og tilsynsgebyret fastsettes av den enkelt kommune.

Ved spørsmål angående feiing kontakt:

Tjeldsund kommune
Telefon 76 91 91 00